Tuesday, January 30, 2018

Drawing competition photo and winners list


 

   


 

 
         ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð £ÀqɹzÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ 
                                 ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ «eÉÃvÀ ¥ÀnÖ

avÀæPÀ¯É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä C©üªÀåQÛAiÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ ²æà ¸ÀĨÁæAiÀÄ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.  vÀªÀÄä vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀÄgÀ ¸ÀägÀuÁxÀðªÁV Ej¸À¯ÁzÀ  ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð £Àqɹ «eÉÃvÀgÁzÀ ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ½UÉ ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß «vÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ PÀ¯É ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ½UÉ C©üªÀåQÛ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¹zÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß d£ÀªÀj 30, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï D±ÀæAiÀÄzÀ°è  DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ°è C©ügÀÄa, ¥ÀjtÂw §zÀÄPÀ£ÀÄß CxÀð¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. F ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀð»¸ÀĪÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.   qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÁV  «±ÉéñÀégÀ ¥ÀPÀð¼À  ºÁUÀÆ UÉÆæ »gÉèÉlÄÖ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÁgÀw ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÁæxÀð£É UÉÊzÀgÀÄ,  ªÉAPÀmÉÃ±ï ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ®ZÉÑÃAzÀæ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ «eÉÃvÀgÀÄ

PÀæ. ¸ÀA
§ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯É/PÁ¯ÉÃdÄ «¼Á¸À
UÀ½¹zÀ ¸ÁÜ£À
1.
ªÉʨsÀªï
9£Éà vÀgÀUÀw, EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É
¥ÀæxÀªÀÄ
2
gÀZÀ£Á JA.
10£Éà vÀgÀUÀw, f.JA. «zÁå¤PÉÃvÀ£ï ¥À©èPï ¸ÀÆÌ¯ï §æºÁäªÀgÀ
¢éwÃAiÀÄ
3
¸ÀAd£Á r. ªÉÄAqÀ£ï
8£Éà vÀgÀUÀw, J¸ï.JA.J¸ï. DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É
§æºÁäªÀgÀ
vÀÈwÃAiÀÄ
4.
«PÁ¸ï
¥ÀÇtð¥ÀæeÁÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ
5
ªÀiÁ£Àå JA. UÁA¸ÀÌgï
8£Éà vÀgÀUÀw, ªÀ¼ÀPÁqÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É, GqÀĦ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ
6
¸ÀĪÀÄAvï ºÉZï. «
10£Éà vÀgÀUÀw, AiÀÄÄ. J¸ï. £ÁAiÀÄPï ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¥Àlè
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ

Friday, January 19, 2018

drawing competition on 30th Jan.l 2018

GqÀĦ f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð

¢£ÁAPÀ: 30.01.2018    ; ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É½UÉÎ 9.30jAzÀ
¸ÀܼÀ:VÃvÁAd°, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ±Á¹Ûç  ¸ÀägÀuÁxÀð GqÀĦ f¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß  d£ÀªÀj 30, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAmÉ 9.30 jAzÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À VÃvÁAd°AiÀÄ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

D¸ÀPÀÛgÀÄ ±Á¯Á UÀÄgÀÄvÀÄaÃn CxÀªÁ ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ  CAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ£ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̫®è.

¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß  UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀĪÀÅzÀÄ:

Ø ¸ÀàzsÁð ¸ÀªÀÄAiÀÄ - ¨É½UÉÎ 10.00 11.30
Ø ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ avÀæ ©r¸À®Ä ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ.
Ø G½zÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.
Ø ¸ÀàzsÁð «µÀAiÀÄ : ªÀĺÁvÁäUÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ£À WÀl£É CxÀªÁ
             ¸ÁévÀAvÀæ÷åºÉÆÃgÁlzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£É
Ø ¸ÀàzsÁð «eÉÃvÀjUÉ gÀÆ¥Á¬Ä 1000; 750; 500 »ÃUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ, vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV  ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå :  9480575783 (ªÉAPÀmÉñï)
                                                     9480531860 (¸ÀĨÁæAiÀıÁ¹Ûç)

                                                   ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ, ªÀiÁºÉ
JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102


Wednesday, January 17, 2018

seminar on 10th Feb. 2018zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ(¥sÁ¹¯ïì)(j), wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ
¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ
ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï
-----------------------------------------------
ªÀiÁ£ÀågÉÃ,
«µÀAiÀÄ: gÁdå ªÀÄlÖzÀ eÁ£À¥ÀzÀzÀ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtzÀ°è ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAr¸ÀĪÀ §UÉÎ.
                            ------
zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ(¥sÁ¹¯ïì)AiÀÄÄ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæAwÃAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÀÆÌ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÉ. zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ(¥sÁ¹¯ïì) ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ(Dgï.Dgï.¹)¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¥sɧæªÀj 10, 2018, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ eÁ£À¥ÀzÀzÀ §ºÀĪÀÄÄT DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ EwÛÃZÉV£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¹zÉ. «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtzÀ «µÀAiÀÄ, ¸ÀégÀÆ¥À, GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁwéPÀ £É¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAr¸À®Ä CªÀPÁ±À«zÉ.
¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

1
¥Àæ§AzsÀzÀ ¸ÁgÀ¯ÉÃRªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
:
d£ÀªÀj 27, 2018
2.
¥Àæ§AzsÀzÀ ¸ÁgÀ¯ÉÃR
:
300 ±À§ÝUÀ¼ÀÄ
3.
¥Àæ§AzsÀzÀ DAiÉÄÌ ¢£ÁAPÀ
:
d£ÀªÀj  31, 2018
4.
¥ÀÇtð ¥Àæ§AzsÀ  vÀ®Ä¥À®Ä PÉÆ£É ¢£ÁAPÀ
:
¥sɧæªÀj 7, 2018
5.
¥Àæ§AzsÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ CAZÉ «¼Á¸À
:
¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ
¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ
JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt
PÀÄAf¨ÉlÄÖ, GqÀĦ 576 102
6.
¥Àæ§AzsÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À
:
conferencefolk@gmail.com
7.
«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ
                            ¢£ÁAPÀ
:
Dgï.Dgï.¹, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ - 02 ¥sɧæªÀj 10, 2018
8.
«ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ
:
9448762660  (qÁ. gÁd²æÃ)
9902710092  (¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ)
9900406295  (qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé)
9.
¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAqÀ£É
:
 PÀ£ÀßqÀ/EAVèµï
10.
¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAr¸À®Ä vÀUÀ®ÄªÀ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ :C) CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃVUÀ½UÉ
:
gÀÆ 500/-

C) ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
    EvÀgÉ «zÁåyðUÀ½UÉ
:
gÀÆ 250/-

E) ¥sÁ¹¯ïì CfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ
:
±ÀÄ®Ì EgÀĪÀÅ¢®è

F)±ÀÄ®Ì ¤ÃqÀĪÀ «zsÁ£À
:
¸ÀܼÀzÀ¯Éè  £ÉÆÃAzÁªÀuÉ

F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ CzsÁå¥ÀPÀªÀUÀð, D¸ÀPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀAvÉ «£ÀAw¸À¯ÁVzÉ.  ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAr¸ÀĪÀªÀjUÉ ¥ÀæAiÀiÁtªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜ ¨ÉÃPÁzÀ°è ªÀÄÄAavÀªÁV w½¹zÀgÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ AiÀıÀ¹ìUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÉÛêÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ,                                                                           

          vÀªÀÄä «±Áé¹,
          ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUɸÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ
       ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ
       Email:varadesh.gange@manipal.edu
Mob: 9902710092

Friday, January 12, 2018

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆ -೨೦೧೮

PÀ¼ÉzÀ 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ zÀwÛ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ.

§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
1.   PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
2.     vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
3.     PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.    vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
5.   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ (EzÀÝ°è PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
6.   PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
7.   ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ) 2018 ¥sɧæªÀj 28gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà 1PÉÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
8.     §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄßqÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.
9. M§âgÀÄ MAzÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
10. DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
11. ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
12.   ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
13.  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À :¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À   PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.
14.  ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt  ¸ÀASÉå:  ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480575783;  PÀbÉÃj: 0820-2521159
     
¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ
 ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ

Tuesday, January 9, 2018

Regional Folk Arts Certificate Course Closing ceremony
 

 


 ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À
¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ºÁUÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ dAnAiÀiÁV DAiÉÆÃf¹zÀ d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw PÀ¯ÉUÀ¼À ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð£À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (Dgï.Dgï.¹)AiÀÄ zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.  F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß «vÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ qÁ. ¸ÀAzsÁå £ÀA©AiÀiÁgï ªÀiÁvÀ£Ár PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ d£À¥ÀzÀ dUÀwÛ£À ªÉʲµÀÖ÷åªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä EAvÀºÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß PÉêÀ® PÀ¯Á«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ «eÁÕ£À, ªÁtÂdå, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ EzÀgÀ CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. PÉÆøïð£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÀæPÀÈw eÉÆvÉUÉ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É eÁ£À¥ÀzÀ dUÀwÛ£À «ªÉÃPÀ. F «ªÉÃPÀªÉà EA¢£À DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ MAzÀÄ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À§®èzÀÄ JAzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  C£ÀĨsÀªÀ, C¤¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÁdå±Á¸ÀÛç G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ,  PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  ¸ÀºÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé PÉÆøïð £ÀqÉzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ºÉýzÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÁgÀw ¸ÀÄzsÁPÀgï ¥ÁæxÀð£É UÉÊzÀgÀÄ. ®ZÉÑÃAzÀæ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀA¢¹zÀgÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£À gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.