Thursday, September 17, 2020

Rashtrakavi Govinda Pai Award
¥ÉÇæ. C. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀjUÉ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À

 ¥Àæw¶×vÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß  »jAiÀÄ ¥ÀÅgÁvÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕgÁzÀ ¥ÉÇæ. C. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2020gÀAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ ¯ÉÃOmï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄtÂ¥Á® UÉÆèç¯ï£À ªÀÄÄRå¸ÀÜ n.« ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸ï ¥ÉÊ, vÀªÀÄä vÁ¬Ä ²æêÀÄw «ªÀįÁ ¥ÉÊ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ  ¥ÁæAiÉÆÃf¹gÀĪÀ F ¥Àæ±À¹Û MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ C. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, PÉÆÃl ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ CªÀgÀAxÀªÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß N¢ CªÀgÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ EA¢£À AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. EµÀÄÖ ¢£À ºÉÆgÀV£ÀªÀjAzÀ EwºÁ¸À §gɹzÉݪÀÅ. CªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV EwºÁ¸À gÀZÀ£É  ªÀiÁrzÁÝgÉ. CªÀjAzÀ JµÉÆÖà vÀ¥ÁàVªÉ. CzÀÄ CªÀgÀ vÀ¥Àà®è, CªÀjUÉ w½zÀµÀÄÖ §gÉ¢zÁÝgÉ, D vÀ¥Àà£ÀÄß £ÁªÀÅ wzÀݨÉÃPÁVzÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ D¸ÀQÛ CUÀvÀå JAzÀªÀgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ.  AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÉÃPÉë E®èzÉ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ®è ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀgÁVzÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀ qÁ. ¥ÀÅArPÁÊ UÀt¥ÀAiÀÄå ¨sÀmï ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÉÇæ. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀ°è ¥ÁArvÀåzÀ dvÉUÉ C¥ÁgÀ ²µÀå ªÁvÀì®åªÀ£ÀÆß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CºÀð ªÀåQÛUÉ CºÀð  ¥Àæ±À¹Û  zÉÆgÀQzÀAvÁVzÉ JAzÀgÀÄ.  qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè  «µÀÄÚ ¨sÀmï  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁägÀPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. qÁ. ¨Á®PÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ, qÁ. J¸ï.f. ¸ÁªÀÄPï, qÁ. © dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ  ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ C©ü£ÀAzÀ£Á ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. C. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀ ¥ÀÅwæ ²æêÀÄw «ÃuÁ CªÀgÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À P˱À®åªÀ£ÀÄß ªÉÄ®PÀÄ ºÁQzÀgÀÄ.

­PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár, ¥ÉÇæ. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀ 300 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÁägÀPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï.  ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ.