Wednesday, November 24, 2021

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 3.12.2021 ಮತ್ತು 4.12.2021 ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ

 


Kanaka Jayanthi Photo and Report

 

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

¢£ÁAPÀ: 22.11.2021, ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ dAn D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢, §gÀºÀUÁgÀ JA. Dgï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ ¸Á»vÀå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ EA¢UÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «ªÀıÉð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀÄ®, PÀÈwUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼À°è ©ü£Àß©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ zÀAvÀPÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖªÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ªÀåQåvÀé JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÉÃzÀ, ¥ÀÅgÁt, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt ±ÀÈAUÁgÀ gÀ¸À PÁªÀå. DzÀgÉ C²èîvÉUÉ E°è CªÀPÁ±ÀUÀ½®è. PÀȵÀÚ£À£ÀÄß «qÀA©¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀºÀd ±ÉÊ°AiÀÄ£Éßà vÀA¢zÁÝgÉ. §AqÁAiÀÄzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß ¸Ëd£ÀåªÁV C®è°è vÀA¢zÁÝgÉ; ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ JAzÀgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ. ²æÃPÁAvï gÁªï ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ªÉÄÃn ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±À ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ªÀiÁ¸ÀÖgï C£ÀAvÀ vÉÃd¹é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ.  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ. J¸ï. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÀ ¨Á®ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀ VÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ.

 

 

 

Wednesday, November 17, 2021

ಕನಕ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೦೪.೧೨.೨೦೨೧ ರವೀಂದ್ರಮಂಟಪದಲ್ಲಿ

 

PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 3 ªÀÄvÀÄÛ 4, 2021gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ  ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV   PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ 4.12.2021 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß r¸ÉA§gï 1gÀ M¼ÀUÁV  DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃAzÀt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. 
 ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:  
 9964140601/9448868868/                                                                                 
9480575783 PÀZÉÃj: 0820-2521159                                     

 


Monday, November 15, 2021

ಕನಕ ಜಯಂತಿ - ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕನಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗಾಯನ ೨೨.೧೧.೨೦೨೧

 


Sediyapu Award 2020, Sediyapu Award 2021 and Kadengodlu Kavya Award 2021

 ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û (2020 ªÀÄvÀÄÛ 2021)

ºÁUÀÆ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û

¢£ÁAPÀ: 13.11.2021

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13.11.2021 £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è 2020 ºÁUÀÆ 2021£Éà ¸Á°£À ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ 2021gÀ ¸Á°£À PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

2020£Éà ¸Á°£À ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ qÁ. ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár «zÀévï¥ÀÇtð ¯ÉÃR£À ºÁUÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀjavÀgÁVzÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ±À§Ý¤¢ü ºÁUÀÆ CxÀð¤¢üAiÀÄÆ ºËzÀÄ JAzÀgÀÄ.

 2021£Éà ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ qÁ. Dgï. ±ÉµÀ ±Á¹Ûç ªÀiÁvÀ£Ár  AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÆ® DPÀgÀzÀ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ CvÀåUÀvÀå, »AzÉ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ EzÀÝ ¥ÁArvÀå, ²¸ÀÄÛ, D¸ÀQÛ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ, C®èzÉ  ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉðʸÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À D¼ÀªÁzÀ eÁÕ£À CvÀåªÀ±Àå JA§ÄzÁV CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

2021£Éà ¸Á°£À PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä ªÀiÁvÀ£Ár  DzsÀĤPÀ PÁªÀå ¸ÀAPÀµÀÖzÀ°èzÉ ¥sÉøï§ÄPï ªÁmÁì¥ïUÀ¼À°è PÀ«vÉ ¥ÀjªÀļÀ E®èzÀ ¥Áè¹ÖPï ºÀÆ«£ÀAwzÉ JAzÀÄ «µÁ¢¹zÀgÀÄ. »jAiÀÄ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀÌ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ «ÄãÀÄ ¨ÉÃmÉ ¤AvÀ zÉÆÃt ¸Á®Ä PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ UÉƽ¹ PÀÈw ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.

«zÁéA¸ÀgÁzÀ ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ CªÀgÀÄ 1932gÀ°è PÀ£ÀßqÀ bÀAzÀ¸ÀÄì ªÉÆzÀ®Ä §gÉzÀ ¯ÉÃR£À. 1988gÀ°è ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ bÀAzÉÆÃUÀw ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀªÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ JAzÀgÀÄ.  ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ºÁUÀÆ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ N¢£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁArvÀå ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ JAzÀgÀÄ.

 EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  PÀĪÀÄl AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁ. f.J¯ï. ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ qÁ. ±ÉÃt UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. ±ÉÃtÂAiÀĪÀgÀ°è  ¥ÀA¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À E§âgÀÆ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ¼À®Æè CzÉéöÊvÀ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ºÉuÉ¢zÁÝgÉ. ¸ÀzÁ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀåQÛvÀézÀ ±ÉÃtÂAiÀĪÀgÀÄ zÁ±Àð¤PÀgÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ £ÀA©zÀ ¹zÁÞAvÀzÀ §UÉÎ C©üªÀiÁ£À ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. zÉñÀzÀ IĶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw §UÉÎ C¥ÁgÀ UËgÀªÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ, ¥ÀÅgÁtUÀ½UÉ ºÉƸÀ ªÁåSÁå£À PÉÆqÀĪÀ ±ÉÊ° CzÀÄãvÀªÁVvÀÄÛ JAzÀgÀÄ. 

JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À  ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®  qÁ. zÉëzÁ¸ï  J¸ï. £ÁAiÀiïÌ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ  qÁ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀgÀ§ CªÀgÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ qÁ. dAiÀÄgÁªÀÄ ¨sÀmï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ  CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤AiÀÄgÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀªÀÄ¤é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ, PÀĪÀiÁj £ÀªÀå²æà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ, PÀĪÀiÁj ¢Ã¦PÁ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. Wednesday, November 3, 2021

Sediyapu Award and Kadengodlu Award on 13.11.2021 at Nutana Ravindra Mantapa

 


Taltaje Keshava Bhat Award held on 30.10.2021

 


vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ PÀÈw ©qÀÄUÀqÉ

30.10.2021

PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸À ¥ÉÇæ. vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß CPÉÆÖçgï 30, 2021gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

 ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ (2020£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹Û) qÁ. J¸ï.r ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀgÁªÀ½ ¨sÁUÀzÀ°è ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ «¥sÀÅ® CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ, £Á£Éà ¸ÀévÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10000 ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ PÉÃAzÀæPÉÌ ¸ÀAUÀ滹zÉÝãÉ, EzÀgÀ C£ÉéõÀuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ, JzÀÄj¹zÀ ¹ÜwUÀ¼À §UÉUÉ ºÉýzÀµÀÆÖ EªÉ, PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è  ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÀPÁAiÀÄð E£ÀÆß £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ J¯Áè «.«UÀ¼À°è ªÀÄÄZÀÑ®ànÖªÉ. ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «.«AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ ¥ÀæwUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ©UÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.  2021£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß «zÁéA¸ÀgÁzÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ¨sÀlÖjUÉ  ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  qÁ. CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï J¸ï.Dgï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.

 EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÆqÀA¨É樀 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ ¥ÀÅgÁtPÀxÁ aAvÁ gÀvÀß PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. zÉëzÁ¸ï J¸ï. £ÁAiÀiïÌ C£ÁªÀgÀt UÉƽ¹zÀgÀÄ, qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ¨sÀmï PÀÈw ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À CxÀðzsÁjUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁzÀ  eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß  MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. 

 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ. a£ÀߥÀà UËqÀgÀÄ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ¼ÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ ºÉƸÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ JA§ «ZÁgÀzÀ°è G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ, ¸Á»vÀå PÀÈwAiÀiÁV PÁtĪÀÅzÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ ¥ÀoÀåzÀAvÉ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAzÀ©üðPÀ ¥ÀoÀåzÀ°è NzÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ £Á®ÄÌ «zsÀUÀ½AzÀ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, £ÉÊwPÀ, DyðPÀ ¸À»vÀ J¯Áè DAiÀiÁªÀÄUÀ½AzÀ CzÀgÀ ªÀiË®å, ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀÆPÀë÷ävÉ UÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ½AzÀ  ZÁjwæPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAWÀµÀðzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁ¢PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

vÁ¼ÀÛeÉ ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ  qÁ. vÁ¼ÀÛeÉ  ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ¥Àæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀ£ÁßrzÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Áyð ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ D¼ÀUÉÆÃqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀ𻹠ªÀA¢¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤ PÀĪÀiÁj ¸ÀªÀÄ¤é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ  n.PÉ. gÀWÀÄ¥Àw G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.