Wednesday, October 26, 2011

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ-- ಸುಧೀರ್ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು

Nritya Niketana Kodavoor Udupi: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ-- ಸುಧೀರ್ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು: ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ - £Á£ÀÄ PÀAqÀAvÉ - ¸ÀÄ¢üÃgï gÁªï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀxÀPÀ̽ £ÀÈvÀå ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄzÀ°è ªÀ®èvÉÆÃ¼ï ªÉÄ£À£ï 0iÀiÁªÀ...

Friday, October 21, 2011

Samvada on 23.10.2011

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ
gÀxÀ©Ã¢ UɼÉAiÀÄgÀÄ, GqÀĦ

-:: ¸ÀAªÁzÀ ::-

²æà JZï. ªÉÊ gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï
²æêÀÄw «ªÀįÁ gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï
(PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå gÀAUÀ, £ÀÆåd¹ð, AiÀÄÄ.J¸ï.J)

CªÀgÉÆA¢UÉ

²æêÀÄw ªÉÊzÉû
²æêÀÄw eÉÆåÃw ªÀĺÁzÉêÀ
ªÀÄvÀÄÛ
£ÁªÀÅ-¤ÃªÀÅ

¸ÀܼÀ      : zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ’, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ
¸ÀªÀÄAiÀÄ  : UÀAmÉ 4.30 jAzÀ
¢£ÁAPÀ  : 23.10.2011, gÀ«ªÁgÀ

 // ¤ªÀÄUÉ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ //


¥ÉÇæ.ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ
¥ÉÇæ. ¸ÀħæºÀätå eÉÆò
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ,
ªÉƨÉʯï: 9448215779
PÁAiÀÄðzÀ²ð
gÀxÀ©Ã¢ UɼÉAiÀÄgÀÄ (j)
GqÀĦ

ಸಂವಾದ-ಎಚ್. ವೈ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ { ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗ,ನ್ಯುಜರ್ಸಿ, ಯು.ಎಸ್.ಎ } ಉಡುಪಿ-23-10-2010