Monday, November 29, 2010

A. Ishwaraiah, versatile critic of Art, Music, photography and Culture -by Dr. M. Prabhakar Joshi

¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥Àæ¸ÁgÀPÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð PÀ¯Á©üdÕ J. F±ÀégÀAiÀÄå

PÀ£ÁðlPÀzÀ, «±ÉõÀvÀ: PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«ªÀıÉðUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è UÀA©üÃgÀ, §ºÀĪÀÄÆ®å, ªÉÊ«zsÀå ¥ÀÇtðªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ½AzÀ NªÀð ±ÉæõÀ× ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ªÀiÁ£ÀågÁzÀªÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¥ÀæªÀÈvÀÛ C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ F±ÀégÀAiÀÄå. vÀªÀÄä ¨sÁµÀt, §gÀºÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ w½ªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ, CgÀ½¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. vÁªÀÅ ¥ÀæªÀwð¹zÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è JvÀÛgÀzÀ UËgÀªÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ.

»£É߯É
£Ár£À ¥ÁæaãÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ PÀÄA§¼É §½AiÀÄ C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ªÉAPÀl®PÀë÷äªÀÄä£ÀªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ F±ÀégÀAiÀÄå. PÀÆqÀÄè C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀUÀ¼À PÀ¯Á«zÀ, PÀ¯Á¥ÉÇõÀPÀ ±Áå£ÀĨsÉÆÃUÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. ¨Á®åzÀ¯Éèà ¸ÀAVÃvÀ, AiÀÄPÀëUÁ£ÀUÀ¼À zÀlÖ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ, AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ. »jAiÀÄ §°¥À, ±ÉÃtÂ, ªÀĺÁ§® £ÉÆÃAqÀ, ªÉÄÊAzÀ¥Àà gÉÊ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ C¥ÀÛgÀÄ.

«zÁé£ï ªÀÄzsÀÆgÀÄ «µÀÄÚPÀ®ÆègÁAiÀÄjAzÀ ¸ÀAVÃvÀ ²PÀët, ¸ÀéAvÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ ºÁªÉÆðäAiÀÄA, PÉƼÀ®Ä, PÁèjAiÉÆãÉmï C¨sÁå¸À. ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ »rvÀ«zÀÝgÀÆ, PÀ°PɬÄAzÁZÉ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ D¸ÀQÛ CªÀgÀ°è AiÀiÁPÉÆà ¨É¼ÉAiÀÄ°®è. PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ½AzÁZÉ CªÀgÀÄ ¸À¨sÁ ¸ÀAVÃvÀUÀ¼À°è PÀ¯Á«zÀgÁV PÁt¹zÀÄÝ «gÀ¼À.  CªÀgÀ F PÀ°PÉAiÀÄÄ CªÀjUÉ PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä UÀnÖAiÀiÁzÀ vÁQðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ DzsÁgÀ MzÀV¹vÀÄ.

¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ
HgÀ §½AiÀÄ ¸ÀÆgÀA¨É樀 ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «zÁå¨sÁå¸À. CzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ D£ÀAzÀ gÁªï, ¸ÀĨÁæAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀjAzÀ £ÁlPÀ, bÀzÀäªÉõÀ EvÁå¢ ²PÀët. ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA¸ÉÜ ¥ÉgÀqÁ® £ÀªÀfêÀ£À ºÉʸÀÆÌ°£À°è PÀ« PÀAiÀiÁågÀ. £ÀªÀPÁ£À ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, ¸ÀĨÁæAiÀÄ ¨sÀlÖgÀ ²µÀå£ÁV D¸ÀQÛUÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ.

F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ°è ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ D¸ÀQÛUÀ¼ÀÄ CgÀ½zÀÄzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JAfJA PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèµï ¸Á»vÀå «zÁåyðAiÀiÁV ¥ÀzÀ« ²PÀëtPÉÌ ¸ÉÃjzÁUÀ, ¥ÉÇæ| PÀȵÀÚ¥Àà, ¥ÉÇæ| PÀÄ.². CªÀjAzÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À, ¨sÁµÀt, ¥ÀæzÀ±Àð£À aAvÀ£ÉUÀ¼À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, GqÀĦAiÀÄ PÀ¯Á¸Á»vÀå ªÁvÁªÀgÀt¢AzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. 

ªÀÈwÛ - ¥ÀwæPÁ gÀAUÀ
¥ÀzÀ«AiÀÄ §½PÀ 5 ªÀµÀð ¦qÀ§Æè÷årAiÀÄ°è zÀÄrzÀÄ, F GzÉÆåÃUÀPÉÌ MVÎPÉƼÀî¯ÁUÀzÉ LzÀÄ ªÀµÀð HgÀ°è ªÁ¸À, PÀȶ. D CªÀ¢üAiÀįÉè «ªÁºÀ (¥Àwß -£ÁgÀA¥Ár ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ²æêÀÄw VjeÁ), 1972gÀ°è ¥ÉÇæ| PÀÄ.². CªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ GzÀAiÀĪÁt §¼ÀUÀPÉÌ ¸ÉÃj, ªÀiÁåUÀ¹£ï ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV ªÀÈwÛ  fêÀ£À ¥ÁægÀA¨sÀ. 1973gÀ°è vÀĵÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ, 1988gÀ vÀ£ÀPÀ dvÉUÉ GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ®Æè PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ. 1988jAzÀ 2007gÀ vÀ£ÀPÀ GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ ªÀiÁåUÀ¹£ï ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV ¤ªÀÈwÛ. D §½PÀ gÁUÀzsÀ£À²æà ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV ¸ÉêÉ.

GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ ªÀiÁåUÀ¹£ï ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ, EvÀgÀgÉÆA¢UÉ, F ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ «²µÀÖ ªÀåQÛvÀé ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. vÀĵÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ, UÀA©üÃgÀ, ªÉÊ«zsÀå¥ÀÇtð qÉÊeɸïÖ DV gÀƦ¹zÀªÀgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É ®°vÀgÀAUÀ (PÀ¯Á «ºÁgÀ)zÀ ªÀÄÆ®PÀ ®°vÀ PÀ¯ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ¯ÉÃR£À, ¥ÀjZÀAiÀÄ, «ªÀıÉð, ZÀZÉðUÀ½UÉ ªÉâPÉ MzÀV¹ PÀ¯Á©ügÀÄa PÀ¯Á¸ÀAªÉÃzÀ£É ¨É¼É¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è MAzÀÄ zÁR¯ÉAiÉÄà ¸Àj. PÀ£ÀßqÀ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À¯Éè®è ®°vÀ PÀ¯ÉUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ «¨sÁUÀ DgÀA¨sÀªÁUÀ®Ä ®°vÀgÀAUÀªÀÅ ¥ÉæÃgÀPÀ.

G¨sÀAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ CªÀPÁ±À ¤Ãr, gÀƦ¹, w¢Ý ¨É¼ÀQUÉ vÀAzÀ F±ÀégÀAiÀÄå ¥ÉÇæÃvÁìºÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ. ¸Á»vÀå PÀ¯ÉUÀ¼À ¥ÀAxÀ, ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj vÀl¸ÀÜgÁV PÁAiÀÄðUÉÊzÀªÀgÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ ¸Á«ÄÃ¥Àå ¤PÀlªÀwðvÀé §AiÀĸÀzÉà UÁA©üÃAiÀÄð, ªÀÈwÛ ¤µÉ× PÁ¥ÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀ: PÉ®ªÀÅ ¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ°è PÁt¸ÀĪÀ G¥ÀzÉñÀPÀvÀé, D±ÀæAiÀÄzÁvÀÈvÀé, ¸ÀA¥ÀPÀð ¥Àæ¨sÁªÀªÀ®AiÀÄzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ EªÀÅUÀ¼À£ÉßAzÀÆ ¨É¼É¹PÉÆAqÀªÀgÀ®è. vÁ£Á¬ÄvÀÄ, vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ JA§AvÉ EzÀݪÀgÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£À
vÁ£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ, vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ vÀªÀgÀÄ PÀÄA§¼É ¹ÃªÉÄAiÀÄÄ gÀƦ¹zÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀUÉƽ¹zÀ F±ÀégÀAiÀÄå GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ ®°vÀgÀAUÀ PÀ¯Á«ºÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §®ÄzÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå, CPÀqÉ«ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ §gÀºÀUÀ½UÉ ªÉâPÉ ¤Ãr, vÁ£ÀÆ §gÉzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À «ªÀıÁð ¸Á»vÀåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ CºÀðgÀÄ. JµÉÆÖAzÀÄ «µÀAiÀÄ, JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀë÷ä ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, JµÀÄÖ ªÀiÁ»w EzÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è §AvÀÄ! AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÉÌ «ªÀıÁð gÀAUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ £ÉÃvÁgÀgÀ°è F±ÀégÀAiÀÄå M§âgÀÄ.  CªÀjUÉ F gÀAUÀ IÄtÂAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ F±ÀégÀAiÀÄå §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ J®èªÀÇ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ. CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉV£À G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃtÂAiÀĪÀgÀ PÀÄjvÀ JgÀqÀÄ ªÀåQÛavÀæUÀ¼ÀÄ- «µÀAiÀÄ, ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀévÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀë÷äUÁ» §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ.

F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄzÁæ¹£À ¸ÀAVÃvÀ (JZï. JA. ªÀĺÉñï) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ºÉÆgÀvÀAzÀ ºÀvÁÛgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À DrAiÉÆà PÁå¸ÉmïUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÁV EA¢UÀÆ G½zÀÄ §A¢ªÉ. EªÀÅ §ºÀıÀ: ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §AzÀ ªÉÆzÀ® AiÀÄPÀëUÁ£À PÁå¸ÉmïUÀ¼ÀÄ.

PÀvÉUÁgÀ - ¥Àæ§AzsÀPÁgÀ
¥ÀæªÀiÁt F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À. ¨ÉÃgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÄÛ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. ZÉÆPÀÌ, PÀ¯ÁvÀäPÀ, w¢ÝzÀ PÀvÉUÁjPÉ E¯Éè®è PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ.  eÉÆvÉUÉ gÀAd£É, PÀÄvÀƺÀ®, ¸ÀÆPÀë÷ä ¥Àj²Ã®£É, ªÀiË®å ¸ÀAWÀµÀð, ¢ÃWÀðªÉ¤¸ÀzÀ  gÉÆÃZÀPÀªÁzÀ PÀxÀ£À jÃwUÀ½AzÀ F±ÀégÀAiÀÄå PÀ£ÀßqÀzÀ UÀtå ¸ÀtÚPÀvÉUÁgÀgÀ¯ÉÆè§â gɤ¹zÁÝgÉ. «±ÀéPÀxÁ PÉÆñÀPÁÌV PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹zÁÝgÉ.

¸ÀgÀ¸À F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀAPÀ®£À. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ¸ÀéZÀÒ PËlÄA©PÀ «£ÉÆÃzÀzÀ F avÀæUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À°è C£ÀĪÁ¢vÀªÁVzÀÄÝ n.«. zsÁgÀªÁ»AiÀiÁV ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀî°ªÉ.  M¼ÉîAiÀÄ £ÀUÉUÁgÀgÀÆ DzÀ EªÀgÀ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ GvÀìªÀUÀ¼À §UÉUÉ EªÀgÀÄ §gÉzÀ «±ÉõÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÆ G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ.

EgÁPï AiÀÄÄzÀÞzÀ §UÉUÉ EªÀgÀÄ §gÉzÀ 13 ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀgÀt EªÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀðåPÉÌ ©ü£Àß ¥Àæw¨sÉUÉ zÀȵÁÖAvÀ. dvÉUÉ C£ÀAvÉñÀ, GqÀĦ ¸Àħâ, ¨sÉÆïÁ£ÁxÀ, ²ªÀ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è §gÉ¢gÀĪÀ ZÀZÉð ¥ÀæwQæAiÉÄ, ¯ÉÃR£À, n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ.PÀ¯Á«ªÀıÀðPÀ vÀdÕ
¥ÀvÀæPÀvÀð ¯ÉÃRPÀ£ÀµÉÖ C®è, CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ £Ár£À ªÀÄ£ÀßuÉ UÀ½¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀ¯Á«ªÀıÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀdÕ£ÁV. PÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÀÆÜ® ¸ÀÆPÀë÷äUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CZÀÄÑPÀmÁÖV ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀÄV ¨ÉÆÃzsÀPÀªÁV §gÉAiÀħ®è ªÀiÁvÁqÀ§®è PÉ®ªÉà ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À°è F±ÀégÀAiÀÄå ªÉÆzÀ® ¥ÀAQÛAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ. PÉ®ªÀA±ÀUÀ¼À°è KPÉÊPÀgÀÆ ºËzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ¯Á«ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÁV §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀévÀÆàt𠫪ÉÃZÀ£ÉUÀ¼À ºÀzÀªÁzÀ ¥ÁPÀªÁVzÉ.  ¸ÀàµÀÖ, PÀè¥ÀÛ±ÉÊ°, ¢ÃWÀðªÀ®èzÀ, «ªÀgÀªÁzÀ, D D PÀ¯ÁPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ  ¥ÀjªÉñÀzÀ°è ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ £ÉÆÃr CxÉðʸÀĪÀ, zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß «£ÀAiÀĪÁV ºÉüÀĪÀ, C£ÁªÀ±ÀåPÀ PÀlÄvÀé, zÁQëtå JgÀqÀÆ E®èzÀ ºÀzÀªÁzÀ vÀÆPÀªÁzÀ «ªÀıÉð F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀzÀÄ. ¸ÀAVÃvÀ, avÀæPÀ¯É, bÁAiÀiÁavÀæ, £ÁlPÀ, ¨sÀgÀvÀ£ÁlåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ¹£ÉêÀiÁ ¸ÀAVÃvÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ §gÉ¢zÁÝgÉ. D D ªÀ®AiÀÄzÀ°è CªÀgÀ §gÀºÀPÉÌ zÉÆqÀØ UËgÀªÀ«zÉ. F F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¦ü¯ïä¥sÉÃgï ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÉzÀ ¹£ÉêÀiÁ ¸ÀAVÃvÀ PÀÄjvÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ «²µÀ֪ɤ¹ EAVèµï PÀ¯Á §gÀºÀUÁgÀgÁV CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀQ¹ªÉ.  eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ PÀÄjvÀÆ vÉgÉzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÁV DzÀgÉ ¨sÁªÀÅPÀgÁUÀzÉ, CªÀgÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀÄjvÀ ¸ÁܦvÀ UÀÈ»ÃvÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸À®Ä AiÀÄwß¹zÁÝgÉ.

¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉà C¸ÁzsÀåªÁzÀ DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À JA§ JZÀÑgÀ¢AzÀ¯É §gÉAiÀÄĪÀ CªÀgÀÄ ¥ÁArvÀåzÀ ¨sÁgÀ, vÁAwæPÀ QèõÉUÀ¼À CwgÉÃPÀ«®èzÀ, DzÀgÉ eÁ¼ÀÄ C¤¸ÀzÀ jÃwAiÀÄ ªÀÄzsÀåªÀiÁVðÃAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀPÀæªÀÄzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ.

CUÀæ¥ÀAQÛAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ¨Á® ªÀÄÄgÀ°, ªÀÄ°èPÁ ¸ÁgÁ¨sÁÊ, anÖ¨Á§Ä, eÉøÀÄzÁ¸ï, PÀ¢æ UÉÆÃ¥Á®£ÁxÀ, PÀÄ£ÀßPÀÄÌr ªÉÊzÀå£ÁxÀ£ï, ¯Á®ÄÎr, ¥ÀzÁä ¸ÀħæºÀätåA ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ F±ÀégÀAiÀÄågÀ gÉÃrAiÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ C©üªÀÄvÀ ¸ÀAUÀæºÀ, ZÀZÉð «µÀAiÀÄ C©üªÀåQÛUÀ¼À°è ªÀiÁzÀj ¸ÀAzÀ±Àð£À gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀwæPÁ ¯ÉÃR£ÀzÀ «ÄwAiÀÄ°è ºÀzÀªÀjvÀÄ §gÉzÀ CªÀgÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀ, avÀÛ, bÁAiÀiÁavÀæ zsÀ餪ÀÄÄzÀæt «ªÀıÉðUÀ¼ÀÆ §A¢ªÉ.

bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀ
F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ D¸ÀQÛ ¥sÉÇmÉÆÃUÀæ¦ü. ºÀ®ªÀÅ GvÀÛªÀÄ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ bÁAiÀiÁPÀ¯ÉAiÀÄ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß §®è vÀdÕgÁV wÃ¥ÀÅð ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ
PÀ¯ÉUÀ¼À §UÉUÉ §gÀºÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ vÀdÕ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV £Ár£ÁzÀåAvÀ ºÀ®ªÀÅ ²©gÀ- PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹgÀĪÀ F±ÀégÀAiÀÄå PÀ¯Á ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ zÉÆqÀØ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ.

¸ÀAVÃvÀ, bÁAiÀiÁavÀæ, ZÀ®£ÀavÀæ, ¸Á»vÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¥ÀjZÀAiÀÄ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÁ- «ªÀıÉð PÀªÀÄäl, PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ ªÀiÁ»w «ªÀıÁð ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÁÝgÉ. ««zsÀ ªÀÄlÖzÀ ±ÉÆæÃvÀÈUÀ½UÉ £ÀÆgÁgÀÄ G¥À£Áå¸À ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ.

¤²ÑvÀ «µÀAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¥ÁArvÀåzÀ ¨sÁgÀ«®èzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ, GvÀÛªÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À, gÀAd¤ÃAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉ E®èzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ vÀÆPÀzÀ ±ÉÊ°, ¸ÀÆPÀÛ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À F±ÀégÀAiÉÆåÃ¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ D PÉëÃvÀæzÀ D¸ÀPÀÛjUÀÆ, ¥ËæqsÀjUÀÆ GzÉÆâÃzsÀPÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ.

¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À -¸ÀªÀiÁä£À
ªÉÊ«zsÀå¥ÀÇtðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ºÀ®ªÀÅ UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ M°zÀÄ §A¢ªÉ. ªÀÄÄA§¬Ä AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À CzsÀåPÀëvÉ, ºÀ®ªÀÅ UÉÆö×-PÀªÀÄälUÀ¼À CzsÀåPÀëvÉ, PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¤zÉðñÀPÀvÀéUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ D D ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ CºÀð UËgÀªÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ MzÀV¹zÁÝgÉ.

C©ügÀÄa ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¥ÀæwµÁ×£À, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, gÁUÀzsÀ£À GqÀĦ, ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À CzsÀåPÀëgÁV ¥ÉÇÃPÀ¯ï ¥sÉÇmÉÆÃUÀæ¦ü  PÀè¨ï£À ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÀëgÁV GvÀÛªÀÄ £ÉÃvÀÈvÀé MzÀV¹zÁÝgÉ.

gÁdå ¸ÀAVÃvÀ £ÀÈvÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯Á²æà ¥Àæ±À¹Û, gÁdå ¥ÀwæPÁ CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û, ¸ÀAzÉñÀ ¥Àæ±À¹Û, D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j ¥Àæ±À¹Û, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¸À»vÀ ºÀvÁÛgÀÄ UËgÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀiÁä£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ F±ÀégÀAiÀÄå ¤eÁxÀðzÀ°è §ºÀÄ-ªÀiÁ¤vÀgÀÄ, ¸ÀªÀðvÀæ CAVÃPÀÈvÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÁgÀ
¥Àwß ²æêÀÄw VjeÁ, ¥ÀÅvÀæ ±ÉʯÉÃAzÀæ, ¥ÀÅwæAiÀÄgÁzÀ C£ÀÄgÁzsÀ ¸ÀÄgÉñï, ZÉÃvÀ£Á ¸ÀzÁ²ªÀjAzÀ PÀÆrzÀ -¸ÀÄR ¸ÀA¸Áj F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÆ PÀ«, ºÁqÀÄUÁgÀ, «±Á®ªÁzÀ «ÄvÀæªÀÈAzÀ, C©üªÀiÁ¤Ã §¼ÀUÀ CªÀgÀzÀÄ.

ªÀåQÛvÀé:
²¸ÀÄÛ§zÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ fêÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ F±ÀégÀAiÀÄå, ¸ÀgÀ¼À, ¸ÉßúÀ²Ã®, ªÀÄÈzÀĨsÁ¶ ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀ¨sÁ¶, GqÀÄUÉ-vÉÆqÀÄUÉ, DºÁgÀ-«ºÁgÀUÀ¼À°è CZÀÄÑPÀlÄÖ ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÀæªÀÄzÀªÀgÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛvÀézÀªÀgÀÄ. M¦àzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀÞvɬÄAzÀ ZÉÆPÀ̪ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ AiÉÆÃd£É ¹zÀÞvÉUÀ½AzÀ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ. ¸ÀAWÀl£É ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀÄA§Ä ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀwð¸ÀĪÀ, ¥ÀæzÀ±ÀðPÀvÀé«®èzÀ DwäÃAiÀÄvÉ EªÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀ. ¸ÀzÁ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®gÀÄ, §ºÀÄ «µÀAiÀÄ PÀÄvÀƺÀ°. ¤gÀAvÀgÀ NzÀÄ«PÉ. PÉüÀÄ«PÉ, £ÉÆÃqÀÄ«PÉUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¤²ÑvÀ zsÉÆÃgÀuÉ. «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄPÉÌ MzÀUÀĪÀ, vÀ£ÀUÉ w½AiÀÄzÀÄzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà M¦àPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÁÝUÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 MzÀV¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÀÄ. »vÀ-«ÄvÀ CAvÀgÀ Ej¹PÉƼÀÄîªÀ, ºÀ¥ÀºÀ¦PÉ, ¨sÀæªÉÄUÀ½®èzÀ C£ÀªÀ±Àå PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀzÀ CAvÀªÀÄÄðT. ªÀÄÈzÀÄ DzÀgÉ RavÀ «ªÀıÁðzsÉÆÃgÀuÉ G¼ÀîªÀgÀÄ. C¥ÀÛ ªÀ®AiÀÄzÀ°è «£ÉÆÃzÀ ¦æAiÀÄgÀÆ ºËzÀÄ.

PÀ¯Á«ªÀıÉð, ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À°è «ªÁzÁwÃvÀªÁV G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀå. CzÀ£ÀÄß F±ÀégÀAiÀÄå ¸ÀºÀdªÉA§AvÉ vÀ£Àß ²¹Û¤AzÀ¯Éà UÀ½¹zÁÝgÉ. CwgÉÃPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, ªÁzÀ, ¥ÀAyÃAiÀÄ «ªÁzÀUÀ¼À°è vÀl¸ÀÜgÁV ¤®ÄèªÀªÀgÀªÀgÀÄ.

vÀ£Àß ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ®Æè  ¥ÀæwPÀÆ® ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè ¨ÉA§® ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ ¥ÉÊ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß »jQjAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼À£ÀÄß PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ G¯ÉèÃT¸ÀĪÀ, AiÀiÁgÀ PÀÄjvÀÆ wÃPÀë÷Ú C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÉÆAzÀzÀ EªÀgÀÄ M®èzÀ ªÀåQÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ©qÀÄvÁÛgÉ.

¥Àæw¨sÉ, ¸ÁézsÁåAiÀÄ, D¸ÀQÛªÉÊ«zsÀå, ²¸ÀÄÛ, UÁA©üÃAiÀÄð, ¸ÀgÀ¸À-¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉ, eÁÕ£À PÀÄvÀƺÀ®, ¸ÀéZÀÒ ªÀåQÛvÀézÀ«ªÀıÀðPÀ, PÀvÉUÁgÀ, eÁÕ£À ¥Àæ¸ÁgÀPÀ C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ F±ÀégÀAiÀÄå £Ár£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉëÃvÀæzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÉÆvÀÄÛ.
- qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò

History of tejpur

ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀ C¸Áì«Ä£À - vÉÃd¥ÀÅgï

vÉÃd¥ÀÅgÀªÀÅ ¥ÀÅgÁt ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀܼÀ, ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è C°èUÉ §gÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀPÉÌ £ÀUÀgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÉÄà ¸ÁQëAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ.  ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÅgÁt ¥Àæ¹zÀÞ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÁ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ; ¥ÁæUÉÊwºÁ¸À ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ; ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

avÀæ¯ÉÃSÁ GzÁå£À:  1906gÀ°è DAUÀè f¯Áè¢üPÁj PÉÆÃ¯ï ‘Mr Cole’ EzÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀgÀÄ.  ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ JgÀqÀÄ PÀ®ÄèPÀA§UÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÁlPÉÌ DzsÀĤPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¨É¼ÀVΣÀ ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÀPÉÌ «ÄøÀ®Ä eÁUÉ EvÁå¢.

CVßUÀȺÀ: ¨ÁuÁ¸ÀÄgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ GµÉ PÀȵÀÚ£À ªÉƪÀÄäUÀ C¤gÀÄzÀÞ£À£ÀÄß PÀ£À¹£À°è PÀAqÀÄ ¦æÃw¹ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ eÁUÉ. PÀȵÀÚ ºÁUÀÆ ¨ÁuÁ¸ÀÄgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉÊjUÀ¼ÀÄ.  DzÀÄzÀjAzÀ ¨ÁuÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ GµÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ¨ÉlÖzÀ°è §A¢ü¹lÄÖ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥ÀæRgÀªÁzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ Gj¹ C¤gÀÄzÀÞ¤AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ«qÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¨sÁUÀ CzÀPÉÌ CVß UÀȺÀªÉA§ ºÉ¸ÀgÀÄ.

¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ½AzÀ ¥ÀÅgÁtzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛj¹zÁÝgÉ.  C°è ¤AvÀÄ §æºÀä¥ÀÅvÀæ£À ¸ÉƧUÀ£ÀÄß vÉÃd¥ÀÅgÀzÀ PÀlÖqÀUÀ¼À ¨sÀªÀåvÉ, £ÀUÀgÀzÀ ¸ËAzÀAiÀÄð «ÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå. d®¥ÁvÀ £ÀAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁzÀÄzÀÄ.

¥ÀzÀÄA ¥Àæ¨Áj: (¥ÀzÀä ¸ÀgÉÆêÀgÀ) ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ VqÀªÀÄgÀUÀ½AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀĪÀ ¢éÃ¥À¢AzÀ PÀÆrzÀ «±Á® ¸ÀgÉÆêÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀ PÁgÀAf zÉÆÃt «ºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«zÉ.

¨sÉÊgÀ« zÉêÁ®AiÀÄ:  ¨ÁuÁ¸ÀÄgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ GµÁ ¤vÀåªÀÇ F zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀÇeÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ JA§ÄzÀÄ LwºÀå.  ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄ; fÃtðªÁVzÉ. DzÀgÉ PÁAQæÃn¤AzÀ ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É UÉÆArzÉ.

EªÀÅUÀ¼À®èzÉ, ºÀgÀhiÁgï ¥ÀæSÁj, ¨Á«Ä¤ ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ, zÁ ¥À¨ÁðwAiÀiÁ (zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝ ¨ÁV®Ä), ªÀĺÁ ¨sÉÊgÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ, ºÀ¯ÉñÀégÀ; gÀÄzÀæ¥ÁzÀ zÉêÁ®AiÀÄ, £ÀªÉÄÃj gÀQëvÁgÀtå, §ÄgÁ bÀ¥ÉÇÃj gÀQëvÁgÀtå -»ÃUÉ ¥ÀÅgÁt ¥ÀÅtå ¸ÀܼÀUÀ¼À LwºÀå«gÀĪÀ F ¸ÀܼÀ ¤dPÀÆÌ £ÀAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁzÀÄzÀÄ.

http://picasaweb.google.com/107937432519172866669/TejpurPerformance?feat=directlink

Assam-Tejpur Yakshagana Kendra Artist performance

C¸ÁìA£À vÉÃd¥ÀÅgÀzÀ°è GqÀĦ AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ AiÀÄPÀë ªÉʨsÀªÀ


¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV LwºÁ¹PÀªÁV £ÁªÉ®è MAzÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÉñÁzÀåAvÀ ºÀgÀrgÀĪÀ £ÀªÀÄä vÀgÀÄt d£ÁAUÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ©wÛ ¨É¼É¸À®Ä PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArªÉ.  CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀAUÀZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÉñÀzÀ AiÀÄĪÀ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈw, PÀ¯É, zsÀªÀÄðUÀ¼À §UÉUÉ ªÉÊgÀÄzsÀå«®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVzÉ.

F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ F±Á£Àå ¨sÁUÀzÀ gÁdåUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV C¸Áì«Ä£À UÀĪÁºÀn ºÁUÀÆ vÉÃd¥ÀÅgÀUÀ¼À°è £ÀªÀA§gÀ 12jAzÀ £ÀªÀA§gÀ 30, 2010gÀªÀgÉUÉ ¥ÀǪÉÇðÃvÀÛgÀ £Álå ¸ÀªÀiÁgÉÆúÀ JA§ «±ÉõÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀAUÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ, £ÀªÀzɺÀ°AiÀĪÀgÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ. zÉñÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ½AzÀ DºÁ餸À®àlÖ PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ¼ÀÄ, C¸Áì«Ä, §AUÁ½, ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ, vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ »ÃUÉ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß, gÀAUÀ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀĪÀÅ.

zÉñÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ gÀAUÀ ¤zÉðñÀPÀjAzÀ ¤zÉðòvÀªÁzÀ vÉ®ÄUÀÄ £ÁlPÀ ªÀiÁAiÀiÁ§eÁgï, C¸Áì«Ä ¨sÁµÉUÉ  gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆAqÀ qÁ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁPÀÆgÀgÀ qÁPïWÀgï, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À vÉgÀÄPÀÄÌvÀÄÛ vÀAqÀ¢AzÀ ¥ÁAZÁ°, GqÀĦAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀåªÀ¸Á¬Ä ªÉÄüÀ AiÀÄPÀëgÀAUÀ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ C©üeÁvÀPÀ¯É AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉzÀªÀÅ.

zÉñÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ½AzÀ §AzÀ PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ½UÉ vÀªÀÄä ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀgÀ dvÉdvÉUÉ EvÀgÀ vÀAqÀUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ «ÃQë¹ D£ÀA¢¸À®Ä, vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. C®èzÉ, zÉñÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀzÀ gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ¼À£ÀÄß, gÀAUÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÁ «±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÁV PÀgÉ¢zÀÄÝ CªÀgÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 gÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ EzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ «±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÀ°è PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ ¸ÁUÀgÀzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ zÉêÉÃAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²æà «zÁågÀtå ªÀÄÄRågÁVzÀÝgÀÄ.

vÉÃd¥ÀÅgÀzÀ ¨Á£ïgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀªÀÅ (1906) ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ. EwÛÃaV£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁlPÀ gÀAUÀ ±Á¯É, ¸ÀAVÃvÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ PÀÆqÁ C°èAiÀÄ gÀAUÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß  £À«ÃPÀj¹ ºÁUÀÆ ºÉƸÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß «zÀÄå¢ÝÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß, d£ÀgÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀªÀð ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ DzsÀĤPÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼ÁV C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ 80gÀµÀÄÖ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀiÁAiÀiÁ §eÁj£ÀAvÀºÀ ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ½UÀÆ, gÀAUÁ¸ÀPÀÛjUÀÆ, PÀ¯Á«zÀjUÀÆ, «ªÀıÀðPÀjUÀÆ PÀÆqÁ MAzÀÄ eÁvÉæAiÀÄAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À PÁ® F GvÀìªÀªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ±ÀA±À¤ÃAiÀÄ.


£ÀªÀA§gÀ 12jAzÀ 30, 2010gÀ vÀ£ÀPÀ £ÀqÉzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ;

£ÀªÀA§gÀ 12, 2010 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
:
GvÀìªÀzÀ GzÁÏl£É
¥ÀæzÀ±Àð£À: ªÀiÁAiÀiÁ §gÀhiÁgï,
¤zÉðñÀ£À: Dgï £ÁUÉñÀégï gÁªï, ¸ÀÄgÀ©ü,
DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ, vÉ®ÄUÀÄ
£ÀªÀA§gÀ 13, 2010 ±À¤ªÁgÀ
:
DPÁ±À -¤zÉðñÀ£À: §ºÀÄæ¯ï E¸ÁèA
¹ÃUÀ¯ï j¥Àlðj PÀA.,
C¸ÁìA: ¨sÁµÉ C¸Áì«Ä
£ÀªÀA§gÀ 14, 2010 D¢vÀåªÁgÀ
:
qÁPïWÀgï, ¤: »Ã¸ÀßA PÀ£ÁìöʯÁ¯ï,
PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ: §ºÀĨsÁµÁ

£ÀªÀA§gÀ 15, 2010 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
:
CA¨Á ¥ÀæweÁÕ
¤: UÀÄgÀÄ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð,AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ ,
PÀ£ÁðlPÀ,  PÀ£ÀßqÀ

£ÀªÀA§gÀ 16, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
:
gÀPÀÛPÀgÀ©: ¤: UËvÀªÀiï ºÀ¯ÁÝgï
¥ÀǪÀð¥À²ÑªÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À,
¨sÁµÉ: §AUÁ½
£ÀªÀA§gÀ 17, §ÄzsÀªÁgÀ
:
«ÄjgÀhÄAiÉÆÃjà ,¤: C£ÀÄ¥ï ºÀgÀhiÁjPÁ
(¢ QæAiÉÄÃnªï ©æÃgÀhiï) C¸Áì«Ä

£ÀªÀA§gÀ 18, UÀÄgÀĪÁgÀ
:
Sup-KPï¥ÀæºÀ¸À£ï; ¤: C²ÃA PÀÈ. ±ÀªÀiÁð
CRgÀ WÀgï £Álå ¥Àæ²PÀët PÉÃAzÀæ, C¸ÁìA, C¸Áì«Ä
£ÀªÀA§gÀ 19, ±ÀÄPÀæªÁgÀ
:
A Love story 1950,¤: ©¦£ï PÀĪÀiÁgï,
²æd£À ¸ÉêÁ ¸À«Äw, ¹QÌA; £ÉÃ¥Á½, »A¢, EAVèµï
£ÀªÀA§gÀ 20, ±À¤ªÁgÀ
:
¥ÁAZÁ° ±À¥ÀxÀA ¤: ¥ÀÅj¸ÉÊ PÀ£ÀߥÀà ¸ÀA§AzÀ£ï, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ; ¨sÁµÉ vÀ«Ä¼ÀÄ
£ÀªÀA§gÀ 21, D¢vÀåªÁgÀ
:
ZÀgÀtzÁ¸À ZÉÆÃgï,
¤: ºÀ©Ã¨ï vÀ¤éÃgï 
£ÀAiÀiÁyAiÉÄÃlgï, ZÀnÖøïWÀgï, ZÀnÖ¸ïWÀj

£ÀªÀA§gÀ 22, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
:
zÀÄPÉÆãï- ¤: ¥À«vÀæ  gÁzsÁ,
J aPï yAiÉÄÃlgï, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, UÁgÉÆÃ

£ÀªÀA§gÀ 23, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
:
zÉÆæêÁ gÀhÄAUÀÄä, KPï zÉë QÃPÀºÁ¤,
¤: ¸ÀÄPï §ºÀzÀÄgï, Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Arunachal Pradesh, CgÀÄuÁZÀ® »A¢
£ÀªÀA§gÀ 24, §ÄzsÀªÁgÀ
:
UËgÀ°Ã¯Á, ¤: vÉÊdA ²¯Á zÉë, the prospective Repertory Theatre Manipur, Manipura, Manipuri

£ÀªÀA§gÀ 25, UÀÄgÀĪÁgÀ
:
C¸ÉÆÛÃgÁUï ¤: qÁ. CgÀÄ¥ï ¨ÉÆÃvÁðPÀÄgï , eÉÆúÀðvï yAiÉÄÃlgï, C¸ÁìA, C¸Áì«Ä

£ÀªÀA§gÀ 26, ±ÀÄPÀæªÁgÀ
:
SÁ¯ÉÛç, ¤: qÁ. J¸ï. xÀ¤¯ÉߪÀiÁ, ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ, ªÀÄjAUï

£ÀªÀA§gÀ 27, ±À¤ªÁgÀ
:
DAiÀÄÄzÁ£ï, ¤: ²²gï zÉêï, gÀÆ¥ÀA £ÁlåWÉÆö×, wæ¥ÀÅgÀ, ¨ÉAUÁ°

£ÀªÀA§gÀ 28, D¢vÀåªÁgÀ
:
The Caucasian Chalk Circle, ¤: £Ë±Àzï  ªÀĺÀªÀÄäzï, ¢UÀÆæ¥ï, «ÄgÉhÆÃgÁªÀiï, «ÄgÉhÆÃ

£ÀªÀA§gÀ 29, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
:
¹gÁeï, ¤: ¥ÀæªÀÄxï zÁ¸ï, ¨Á£ï yAiÉÄÃlgï, vÉÃeï¥ÀÅgï, C¸ÁìA, C¸Áì«Ä

£ÀªÀA§gÀ 30, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
:
PÀvÁågï PÀ¯ÁÓvï WÀĹè, ¤: gÀ«ÃAzÀæSÁgÉ, ¨sÀgÀvÀ£Álå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀÄA¢gÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄgÁp

Sunday, November 28, 2010

Barkur Online

barkur- past and present

Assam -Tejpur - Amba Pratijna performance


C¸ÁìA£À vÉÃeï¥ÀÅgÀzÀ°è AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ  ¢VédAiÀÄ
«dÈA©ü¹zÀ CA¨Á ¥ÀæweÁÕ
£ÀªÀA§gÀ 15, 2010 17, 2010

AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¥ËgÁtÂPÀ PÀxÉAiÀÄ PÀĸÀĪÀĪÉÇAzÀÄ  ºÉÃUÉ PÀ¯Á ¤zÉðñÀPÀgÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ QgÀt¢AzÀ CgÀ½ ¸ËUÀAzsÀªÀ£ÀÄß ¥À¸Àj¹, gÀ¹PÀjUÉ D£ÀAzÀ MzÀV¸ÀĪÀ°è GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ C©ü¤ÃvÀªÁzÀ CA¨Á¥ÀæweÁÕ PÀxÁ£ÀPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀA¥ÀÇtð AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ  £ÁlPÀ ±Á¯É £ÀªÀzɺÀ°  DAiÉÆÃf¹zÀ 4£Éà ¥ÀǪÉÇðÃvÀÛgÀ £Álå ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è C¸ÁìA£À vÉÃd¥ÀÅgÀ ºÁUÀÆ U˺ÁnUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtðgÀ zÀPÀë  ¤zÉðñÀ£ÀzÀ  gÀAUÀ vÁAwæPÀ  «£Áå¸ÀzÀ°è gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ CA¨Á¥ÀæweÁÕ JA§ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀÅ £ÀªÀA§gï 15, 2010 UÀĪÁºÁnAiÀÄ ¨Á£ïyAiÉÄÃlgï°è ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 17, 2010gÀAzÀÄ gÀ«ÃAzÀæ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ.


http://picasaweb.google.com/107937432519172866669/AssamTejpurPerformance?feat=directlink

Alupas of Udupi

Alupas of Udupi

ALUPA DYNASTY (ALupa) (D¼ÀÄ¥À gÁdªÀA±À)

ALUPA DYNASTY (ALupa) (D¼ÀÄ¥À gÁdªÀA±À)

Thursday, November 25, 2010

Monday, November 8, 2010

Welcome to Manipal Heritage Village

Welcome to Manipal Heritage Village[vijayanatha shenoy]

Bhuta kola

http://picasaweb.google.com/107937432519172866669/BhutaKola?feat=directlink

Recent publications

Section – 5
Recent Publications

This is a unique publication on the research done by the author on the works, especially the kirtanas composed by Kanakadasa, a chieftain in the Vijayanagara Kingdom, who turned into a mystic saint and social reformer.
The book has dwelt at length on the three-phase transformation of Kanakadasa into a great Vaishanava saint of the Dwaita genre, through his innumerable kirtanas. Earlier, he had undergone spiritual experience in Veerashaivism and Vishistadwaita which had already flourished in Karnataka.
Honoured with the Padmashri,Govindacharya has succeeded in bringing out the mystic poet that Kanaka was. The publication has acknowledged the rich contribution of Kanakadasa (a Kuruba by caste) to Kannada literature by equating his works to that of an Upanishad, because of the importance he gave for the uplift of the soul rather than material benefits. "Kanakopanishat" is replete with examples of how the saint had gone in search of truth even as he tried out the 14-line sonnet written on the Dashavataras.
The book throws light on many kirtanas of Kanakadasa, Some of them were unknown till recently. Simultaneously the author rejects many, saying that they were not written by him. Taking a critical view of a song which was attributed to him, the author says it distorts history. The song narrates how presiding deity Lord Krishna at Udupi turned westwards after he completes his song explaining his plight of not being allowed to see Him. The author, a native of Udupi quotes works of Surothama Teertha, saint and brother of Vadiraja Teertha, saying that Acharya Madhwa installed the idol facing west and not eastwards as it was made out in the song. The song is not authored by Kanakadasa, but became famous thanks to a Kannada film, after the legendary saint.

The book throws light on his scholarship in the Vedas, the Upanishads and the epics whose essence he used in his songs, endearing him even to the elite class. Govindacharya is unhappy over distortion in deciphering Kanakadasa's Mundiges, a rare song genre ( a form of puzzles). Unless one has the knowledge of the Dwaita philosophy and the context in which Dasaru had employed them in his kritis, it is difficult to understand them. The mind ofthe poet cannot be understood by a mere literary exercise as it contains deep philosophy. 

                 
                                                                  
                                                                   
                                                                  Kanakopanishat

A critical interpretation of the
devotional songs and puzzles of
Kanakadasa by
Bannanje Govindacharya

Published by
KanakadasaAdhyayana
Samshodhana Peetha

Rashtrakavi Govinda Pai
Samshodhana Kendra
Udupi 2008


Pages 6+222

Price  Rs. 150

Bunts History & Culture

Tuesday, November 2, 2010

Late Thalthaje Keshava Bhat- G. Venkata Subbaiah

AiÀÄPÀëUÁ£À¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝ ¢| vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀÄ

¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ ¥ÉÇæ| f.« ºÉýPÉ


¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ : AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ  «zÁéA¸ÀgÁzÀ ¥ÉÇæ| vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀÄ D PÀ¯ÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ D±ÀÄPÀ«vÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ bÀAzÀ¸ÀÄìUÀ¼À §UÉÎ C¥ÁgÀªÁzÀ «zÀévÀÄÛ CªÀgÀ°èvÀÄÛ JAzÀÄ ¤WÀAlÄvÀdÕ ¥ÉÇæ| f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J£ï. Dgï. PÁ®¤AiÀÄ ©.JA. ²æà PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ°è C. 24 gÀAzÀÄ dgÀVzÀ ¥ÉÇæ| vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ ¸ÀA¸ÀägÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ CªÀgÀÄ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï ªÀÄtÂ¥Á® ºÁUÀÆ ©JA²æà ¸ÁägÀPÀ ¥ÀæwµÁ×£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀÄ®¥Àw ¥ÉÇæ| ªÀįÉèÃ¥ÀÅgÀA f. ªÉAPÀmÉñÀ CªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

n. PÉñÀªÀ  ¨sÀlÖgÀ dvÉV£À vÀªÀÄä ¸ÀÄ¢ÃWÀð MqÀ£ÁlªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÀÄ, ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÉÇæ| ¨sÀlÖgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ N¢zÀÝgÀÄ; PÉ®ªÀÅ  PÁªÀå CªÀjUÉ PÀAoÀ¸ÀÜ«vÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄzÀÝt£À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAUÀæºÀ (ªÀÄÄzÀÝt ¨sÀAqÁgÀ) ªÀiÁrzÁUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. «±ÉõÀªÁV ªÀÄÄzÀÝt£À AiÀÄPÀëUÁ£À gÀZÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ.  CzÉà jÃw AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß §®è gÁWÀªÀ£ï  £ÀA©AiÀiÁgï CªÀgÀÄ PÀÆqÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è
vÀ¦àzÁUÀ w¢ÝzÁÝgÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

UÀtÂvÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ »A¢£À PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁr®è. KPÉAzÀgÉ ±ÀæªÀåvÁ KªÀ UÀjÃAiÀĹà JAzÀgÉ Q«UÉ »vÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ«UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÀ ¥ÉÇæ| f.«.AiÀĪÀgÀÄ, PÁªÀåUÀ¼À CxÀðzÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄUÀÆ ¨sÀlÖjUÀÆ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. (C«¨sÀfvÀ) zÀ.PÀ. f¯ÉèUÉ C£ÉÃPÀ ¨Áj ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, ¢| ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß PÀAqÀzÀÄÝ ªÀÄÄAvÁzÀÝ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå,vÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀgÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹ zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ   JAzÁUÀ  D ºÉÆwÛUÉ zÀ馅 PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ, DzÀgÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÀ®è JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀÝ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. FUÀ zÀÆgÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¸ÁzsÀå«®èzÀ PÁgÀt ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÁgÀPÉÌ GqÀĦUÉ §gÀ¯ÁUÀ°®è JAzÀgÀÄ.

»jAiÀÄqÀÌ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® qÁ|¥ÁzÉPÀ®Äè «µÀÄÚ¨sÀlÖgÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÁåzsÀåAiÀÄ£À J£ÀÄߪÀ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. gÁdåzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ UÀ¼À°èÃUÀ  ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀAvÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¨sÁUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. MAzÉÆAzÉà UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ©qÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ PÉ®ªÉà UÀæAxÀUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀåUÀ½UÉ DAiÉÄÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀÄwÛzÉ.  CzÀÄ QèµÀÖ, PÀµÀÖ, ¥ÀgÁªÀıÀð£À  ¥ÀŸÀÛPÀ ¹UÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAvÁzÀ £É¥À ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ PÀÆqÀ E½AiÀÄÄwÛzÉ. MAzÀÄ «« Dj¹zÀÝ£ÀÄß J®ègÀÆ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄAvÁV «µÀÄÚ¨sÀlÖgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ.

ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÀÝgÉ ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄìUÀ¼À°è D¸ÀQÛ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆñÀUÀ¼À eÁÕ£À ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ eÁÕ£À«zÀÝgÉ ¥ÀzÀ«AUÀqÀuÉ, C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ JA.JAiÀÄ°è »AzÉ EzÀÝ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀªÀ¤ßÃUÀ PÉÊ©qÀ¯ÁVzÉ JAzÀ «µÀÄÚ¨sÀlÖgÀÄ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV zÁR¯ÁV®è. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¹UÀÄwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ; ºÁUÀÆ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ ¨sÁjà PÉ®¸ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«zÉ JAzÀgÀÄ.

¥ÉÇæ| ªÀįÉèÃ¥ÀÅgÀA ªÉAPÀmÉñÀ CªÀgÀÄ CzsÀåPÀë ¨sÁµÀtzÀ°è PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀÄ vÀªÀÄä°è ºÉÆA¢zÀÝ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ, ¸Ëd£Àå «zÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÀAxÀªÀÅ JAzÀgÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ±ÀQÛ ¹UÀĪÀÅ¢®è JAzÀ ªÀįÉèÃ¥ÀÅgÀA ¤ÃZÁð®Ä, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è PÀ°vÀ «zÁéA¸ÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÀgÀÄ.

gÀªÀiÁzÉë «±ÉéñÀégÀ CªÀgÀÄ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥ÉÇæ| ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ©JA²æà ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð   qÁ| £Á. VÃvÁZÁAiÀÄð CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. dvÉUÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÀÄ §gÀĪÀ C.¨sÁ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ CzsÀåPÀë r. °AUÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

Udupi: Veteran Yakshagana Artiste, Mahabala Ganiga, No More

Veteran Yakshagana artiste, Navunda Mahabala Ganiga (82), who associated with Yakshagana Kendra of Udupi  and who had been carrying on with the family’s legacy of presentation and portrayal style, breathed his last in Manipal Hospital on Wednesday October 27. He is survived by wife, three sons, and three daughters.
Ganiga, who showed his skills among towering artistes of his time like Haradi Rama Ganiga and Kushta Ganiga, had worked in Mandarti, Saligrama, Amruteshwari and Maranakatte Melas for six decades. The roles which required valour and those which demanded in-depth knowledge, vocabulary and magnificence, were donned by him with finesse. He was exemplary in portraying the roles demanding wearing of ‘Kore Mundasina Kirata’, a unique style only seen in Badagu Tittu. Through Dr Karant’s Yakshagana troupe, he also had earned a name for himself in foreign countries. Mahabala Ganiga had been bestowed with several awards including Yakshagana Kalaranga Silver Jubilee Award and Udupi district Rajyotsava Award.

Sanjeeva Suvarna