Saturday, December 16, 2017

Vadiraja Kanakadasa Sangeetotsava Inauguration


 

 

 


   40£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ 2017
ªÀÄvÀÄÛ
«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

¸ÀAVÃvÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀÇtðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ±ÀªÀÄ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ  MAzÀÄ aQvÉìAiÀÄ UÀÄt ¸ÀAVÃvÀQÌzÉ.  ¸ÀAVÃvÀ«®èzÀ fêÀ£À C¥ÀÇtð JAzÀÄ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï £ÀÄrzÀgÀÄ. 
CªÀgÀÄ 40£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ 2017 ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀAVÃvÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ «±ÉõÀ CxÀð PÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ CªÀgÀÄ «µÀªÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè «ÃgÀ¥Àà£ï, gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀjAzÀ  ºÁqÀ£ÀÄß PÉüÀ®ÄEµÀÖ¥ÀlÖzÀÝ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ.
GqÀĦAiÀÄ°è JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉÃAzÀæ. E°è DUÀĪÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ Erà HjUÉ MAzÀÄ ªÉÄgÀUÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. F ¨ÁjAiÀÄ ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ eÉÆvÉUÉ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÁ®WÀlÖzÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtªÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. GqÀĦAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀÄ, «zÁåyð «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ D²¹zÀgÀÄ.
ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝ  »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð ²æà J F±ÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß  «ªÀj¹zÀgÀÄ.  40 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÉÇæ. PÀÄ.² ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖgÀÄ GqÀĦAiÀÄ PÉ®ªÀÅ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ F jÃwAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E°è J¯Áè ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ §AzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃqÀ®Ä  ºÉªÉÄä ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ, CAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß  £ÁªÀÅ ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ, JAzÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉÆAqÀgÀÄ. CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï£À DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï  F GvÀìªÀzÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ F ¨Áj ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ  DzÀåvÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀð JAzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¸ÀAzsÁå £ÀA©AiÀiÁgï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw GªÀiÁ±ÀAPÀj ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÁæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.
£ÀAvÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ¥ÉÇæ. PÉ.¦ gÁªï (ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÁ®zÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ­), ¥ÉÇæ. GzÁåªÀgÀ  ªÀiÁzsÀªÁZÁAiÀÄð (ªÁ¢gÁd ¸Á»vÀåzÀ vÁwéPÀvÉ), qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖ (PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ vÁwéPÀvÉ), ¥ÉÇæ. «Ã. CgÀ«AzÀ ºÉ¨Áâgï (PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ) ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ²æà J. F±ÀégÀAiÀÄå CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

Wednesday, December 13, 2017

Vadiraja Kanakadasa Sangeetotsava Press Conference

 

 ದಿನಾಂಕ ೧೫.೧೨.೭೦೧೭ ಮತ್ತು ೧೬.೧೨.೨೦೧೭ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೧೨.೧೨.೨೦೧೭ರಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದದ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊ. ವರದೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ, ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಆಳ್ವ   ಹಾಗು ಸರಿಗಮ ಭಾರತಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕಳ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಮಾ ಉದಯ ಶಂಕರ್   ಇದ್ದರು. 

Sunday, December 3, 2017

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದಗಳ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ5£Éà DªÀÈwÛ ¹j ªÀĺÁPÁªÀåzÀ zÁR°ÃPÀgÀt

¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (Dgï Dgï.¹) ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä C¥sï ºÉÊAiÀÄgï JqÀÄåPÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ EwÛÃZÉUÉ ¹j ªÀĺÁPÁªÀåzÀ zÁR¯Áw £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ °Ã¯Á ±ÉrÛAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. FUÁUÀ¯Éà ¹j ªÀĺÁPÁªÀåzÀ £Á®ÄÌ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ Dgï.Dgï.¹AiÀÄ°è zÁR®ÄUÉÆArzÀÄÝ EzÀÄ LzÀ£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛAiÀiÁUÀ°zÉ. °Ã¯Á ±ÉrÛAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 53 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C§âUÀ£À zÀ±Àð£À ¥ÁwætÂAiÀiÁVzÀÄÝ 12 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ¤gÀAvÀgÀ ¹j ªÀĺÁPÁªÀåªÀ£ÀÄß ºÁqÀ§®èªÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀjAzÀ EvÀgÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÆß zsÀé¤ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀå zÁR¯É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è qÁ C±ÉÆÃPï D¼Àé CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ®ZÉÑÃAzÀæ CªÀgÀÄ vÀAvÀædÕgÁV ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ.