Wednesday, November 5, 2014

¢£ÁAPÀ: 02.11.2014 gÀAzÀÄ JA.f.JA. PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ «ªÀgÀ

¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ
¥ÀæxÀªÀÄ : ±ÉæÃAiÀiÁ J¸ï. gÁªï, ¢éwÃAiÀÄ : gÀ²ä, vÀÈwÃAiÀÄ : ¥ÀÇ«ð PÀ¯ÁåtÂ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ : ªÉʵÀÚ« PÉ. Dgï. ªÀÄ®å
¥ËæqsÀ±Á¯Á «¨sÁUÀ
¥ÀæxÀªÀÄ : ¢ªÀå²æÃ, ¢éwÃAiÀÄ : CAd°, vÀÈwÃAiÀÄ : ±ÁæªÀå
PÁ¯ÉÃdÄ/¸ÁªÀðd¤PÀ «¨sÁUÀ
¥ÀæxÀªÀÄ : PÀÄ. ¨sÁUÀå²æÃ, ¢éwÃAiÀÄ : ¢Ã¦PÁ gÁeï, vÀÈwÃAiÀÄ : ªÀiÁ£À¸À vÀAwæ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ : PÀÄ. ¥Àæ¸À£Áß

Tuesday, November 4, 2014

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è 
²æêÀÄw J¸ÀÛgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð