Monday, January 25, 2021

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è 
¢£ÁAPÀ 25.01.2021gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ  2020£Éà ¸Á°£À PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀiÁvÀ£Ár Ct² PÀtªÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ  ¸ÀÄvÀÛ°£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ C°è §zÀÄPÀĪÀ ºÁ®QÌ, PÀÄqÀÄ© d£ÁAUÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À fêÀ£À, £À£Àß ±Á¯É »ÃUÉ  ¥Àæw¤vÀå £Á£ÀÄ K£À£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÉÆArzÉÝ£ÉÆ CzÀ£Éßà PÁªÀåªÁV¹zÉÝãÉ. £À£Àß ¢£À¤vÀåzÀ  DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼Éà ¢ªÀåªÁV PÁªÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÀÄ. 

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹ PÀÈwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀÌ CªÀgÀÄ  CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀgÀ PÁªÀåzÀ°è  §zÀÄQ£À avÀæt«zÉ, C°è §AzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ  ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß  ºÉüÀÄvÀÛªÉ.  GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ F PÁ®zÀ PÀªÀ¬ÄwæAiÀÄgÀ°è CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ JAzÀgÀÄ.

CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ ¥ÉÇæ. PÉ.¦ gÁªï ªÀiÁvÀ£Ár PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ eÉÆvÉ MqÀ£ÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÀQzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ, CªÀgÀ C¥ÁgÀ NzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß M§â ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀ §gÀºÀUÁgÀ£À£ÁßV gÀƦ¹zÉ ºÁUÉ CPÀëvÁ CªÀgÀ E¸ÀÆÌ®Ä CAPÀtªÀ£ÀÄß N¢  £Á£ÀÄ £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆáwð ¥ÀqÉzÉ JAzÀgÀÄ. ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ, PÁ®PÁ®PÉÌ eÁÕ£ÀzÀ°è DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÉÃj¸À®àqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕ ¥ÉÇæ. PÉ.¦ gÁªï ºÉýzÀgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀ PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£Ár ²PÀëPÀgÀÄ C¥ÁgÀ N¢£À UÀÄt¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß »AV¸ÀĪÀ UÀÄt ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀÄ PÀ£ÀßqÀ EAVèµï JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è C¥ÁgÀ NzÀÄ ºÁUÀÆ «zÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÁzÀÝjAzÀ, CªÀgÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÉÆåêÀÄ ºÁUÀÆ ¸Á»vÀåPÉÌ «±ÉõÀ ªÉÆ£ÀZÀÄ ®¨sÀåªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è qÁ. ©. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ PÁªÀå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÀÛ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖ, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ ºÁUÀÆ PÉ.« wgÀĪÀįÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥Áæw¤¢üPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß  «±Éèö¹zÀgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ PÀÈwUÀ¼À°èAiÉÄà DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸Àà±ÀðªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. DzsÀĤPÀvÉ ºÁUÀÆ M¼ÀV£À vÀ®ètUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè  PÁªÀåUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ, EªÀgÀÄ CrUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀÝgÀÄ.

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ºÀ®ªÀÅ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖjAzÀ »rzÀÄ EAzÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀægÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ PÁªÀåzÀ PÉÆArAiÉÄà EªÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «±ÉõÀvÉ JAzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ PÁªÀå ªÁa¹zÀgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåy𤠲æêÀÄw ¥Àæ¥sÀůÁè  PÉ.«. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.
 

Thursday, January 14, 2021

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಕವನಗಳ ಆಹ್ವಾನ

                                   PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¥Àæ±À¹ÛUÉ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À  DºÁé£À

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಅಹ್ವಾನ 

 

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 1978ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15.03.2021.

 ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: , ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಉಡುಪಿ 576102.

 

ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 10,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 40ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ, 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೂರು ವಿಮರ್ಶಕರುಳ್ಳ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ  ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್: https://govindapairesearch.blogspot.com ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9480575783/ 9448868868  ಕಛೇರಿ: 0820-2521159 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

 ಬಹುಮಾನದ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

೧. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು, ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಟಿತವಾದುವು ಇರಬಹುದು, ಹೊಸದಾಗಿ      ರಚಿತವಾದುವೂ ಇರಬಹುದು.

೨. ತಮ್ಮ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕವನಗಳು ಇರಲೇ ಬೇಕು.

೩. ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.

೪. ತಮ್ಮ ಕವನಗಳು ಯಾವುದೇ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರಬಾರದು.

೫.ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಯಾವ  ಭಾಗದಲ್ಲೂ    ಇರಕೂಡದು (ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು)

೬. ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು.

೭. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು (ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ) 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ     ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

೮.  ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು –ಡೆಮ್ಮಿ  1/8, 1/12  ಅಥವಾ 1/8 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಬೇಕು.

೯.  ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ  ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

೧೦. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮುಗಿದು 12 ಪ್ರತಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ ವಶ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು.       (ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಳೆ ಮೀರಿದರೆ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬಹುದು)

೧೧. ಸಂಗ್ರಹದ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲೇಖಕರೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮಾಡಿದರೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ       ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

೧೨. ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

 

ಡಾ. ಬಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ


ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û

06.01.2021


¢£ÁAPÀ 06.1.2021gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) D±ÀæAiÀÄzÀ°èzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV DUÀ«Ä¹zÀ ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár GqÀĦ-zÀ.PÀ£ÀßqÀPÉÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ ªÉÊ«zsÀåvÉ EzÉ. EzÀgÀ PÀÄjvÀ  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ  «¸ÁÛgÀªÁzÀ  CªÀPÁ±À E£ÀÆß EzÉ.  F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ F ±ÁSÉUÀ¼À°è£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ E£ÀßµÀÄÖ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ zÉÆgÀPÀ° JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ.  ªÀiÁºÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ vÀļÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw PÀÄjvÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸À°zÉ. ºÁUÀÆ, vÀļÀĪÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀåzÀ C£ÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁºÉ PÉÊUÉwÛPÉÆArzÉ JAzÀgÀÄ.

 

 qÁ. vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ qÁ. n.PÉ. gÀ«ÃAzÀæ£ï gÁt C§âPÀÌ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß §AmÁé¼ÀPÉÌ zÉÆgÀQ¹PÉÆnÖgÀĪÀÅzÉà vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀgÀ »jªÉÄ. CªÀgÀÄ  zÀtªÀjAiÀÄzÀ  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ J£ÀÄßvÁÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀħAzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß «±Éèö¹zÀgÀÄ.

¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÇeÁj ªÀiÁvÀ£Ár F £ÁqÀÄPÀAqÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ EwºÁ¸ÀPÁgÀ ¥ÉǼÀ°²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À F ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ £Á£ÀÄ agÀIÄtÂ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ UÁzÉ, MUÀlÄ ¥ÀæwªÀiÁvÀ®Æè eÁÕ£À¸ÀÄáj¸ÀÄvÀÛzÉ.  vÀļÀÄ£Ár£À GzÀÝUÀ®PÀÆÌ CªÀgÀ eÁÕ£À±ÁSÉAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ½ªÉ, EzÉ £ÀªÀÄä°è£À ²æêÀÄAvÀ C©ügÀÄaUÉ ªÀÄÆ®PÁgÀt JAzÀgÀÄ.

 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. zÉëzÁ¸ï J¸ï. £ÁAiÀiïÌ ªÀiÁvÀ£Ár EwºÁ¸À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ  vÀÄPÁgÁªÀiï ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀgÀÄ.

 EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «PÁ¸ÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ C«¨sÀfvÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ EwºÁ¸À PÀxÀ£À JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«AiÀÄ EwºÁ¸À «¨sÁUÀzÀ qÁ. PÉ.JA ¯ÉÆÃPÉñï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÉǼÀ°²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ EwºÁ¸À gÀa¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ªÉÆzÀ°UÀgÁzÀgÀÄ JAzÀgÀÄ. CPÁqÉ«ÄPï C®èzÀ DzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ EwºÁ¸À gÀa¹zÀ ¥ÉǼÀ°, LPÀ¼À, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EwºÁ¸ÀPÁgÀgÁV £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄRågÁV PÁt¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈw, eÁ£Àí¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÁUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JAzÀªÀgÀÄ JZÀÑj¹zÀgÀÄ.

 ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå qÁ. EA¢gÁ ºÉUÉØ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. PÀÄ. ±ÁæªÀå ¥Áæyð¹zÀgÀÄ, DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ, ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï C¼ÀUÉÆÃqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.