Monday, February 27, 2012

 
«.JA. E£ÁAzÁgï ¸ÁägÀPÀ «ªÀıÁð ¥Àæ±À¹Û
²æêÀÄw JA. J£ï. D±ÁzÉëUÉ

««zsÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è §ºÀÄPÁ® PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥À£À £Àqɹ, E¢ÃUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÁgÁt ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃf£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¦PÉAiÀiÁVgÀĪÀ, UÀæAxÀPÀvÉð, «ªÀıÀðQ ºÁUÀÆ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁwð ²æêÀÄw JA. J£ï. D±ÁzÉë CªÀgÀ£ÀÄß 2011gÀ «.JA E£ÁAzÁgï ¸ÁägÀPÀ «ªÀıÁð¥Àæ±À¹ÛUÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.
©.J., JA.J ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÉgÀqÀgÀ®Æè ¸ÀĪÀtð ¥ÀzÀPÀ UÀ½¹zÀ  ²æêÀÄw D±ÁzÉë CªÀgÀÄ  £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á±ÁÑvÀå «ªÀıÉðAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¤§AzsÀ gÀa¹ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀgÀÄ. ¹Ûçà ªÀÄvÀªÀ£ÀÄvÀÛj¸À¯ÁUÀzÉ JA§ «ªÀıÁðvÀäPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈw «ªÀıÉð JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ Gj ZÀªÀÄä°UÉ CªÀgÀ C£ÀĪÁ¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ.  ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈw ªÀZÀ£À ¥ÀæªÉñÀ. PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ EAVèµï£À ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è CªÀgÀ «ªÀıÁðvÀäPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. PÁªÀå ªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå, ºÀA¦ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ zÀÆgÀ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå, «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀQAiÀiÁV ²PÀët ¥Àæ¸ÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ®Æè CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ.  D±ÁzÉë CªÀjUÉ FUÁUÀ¯Éà JA.PÉ EA¢gÁ ¥Àæ±À¹Û, ¸ÀÄzsÁªÀÄÆwð ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ.
£ÀqÀÄªÉ ¸ÀĽªÀ DvÀä JA§ CªÀgÀ EwÛÃa£À PÀÈwUÉ E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹Û WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.  ªÀiÁZïð 6, 2012gÀAzÀÄ D±ÁzÉë CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

 

Thursday, February 16, 2012

Rabindra Naik 90

gÀ©ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀjUÉ 90gÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉ

C«¨sÀPÀÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¸ÁjUÉ ¸ÁªÀiÁæmï gÀ©ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀjUÉ 90gÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ £É¯ÉAiÀÄ°è DZÀj¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. vÀvÀàçAiÀÄÄPÀÛ £ÁAiÀÄPÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À, §AzsÀÄUÀ¼À, D¸ÀPÀÛgÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥sɧæªÀj 19, D¢vÀåªÁgÀ ¨É½UÉÎ UÀAmÉ 10.30PÉÌ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. £ÁUÀjPÀgÀ ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÆß ¤jÃQë¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ gÀ©ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀgÀ C©üªÀiÁ¤AiÀÄÆ ±Á¸ÀPÀgÀÆ DzÀ ²æà PÉ. gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

ಪಿಎಚ್‌ಡಿ.ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಗೈಡ್

Wednesday, February 15, 2012

ಮಹಾತ್ಮರ ಕನಸಿನ ಮಾದರಿ- ಡಾ/ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ

Udayavani: Kannada: Dr. V. S. Acharya-Statesman- Politician

'via Blog this'

ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸಿದ ಡಾ/ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ

Udayavani: Kannada:Dr. V. S. Acharya's contribution to Udupi

'via Blog this'

Condolence message by L. K. Adwani on the demise of Dr. V.S. Acharya

2007ರಿಂದಲೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಾರ i

2007ರಿಂದಲೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಾರ -Prajavani: Dr. V. S. Acharya

'via Blog this'

Udupi: Leaders, Public Bid Tearful Farewell to Dr V S Acharya

Tribute to Dr V S Acharya.mpg

Dr V S Acharya Last Rites - Photo Album

Udupi: Dr V S Acharya Last Rites - Photo Album

Udupi: Leaders Offer Condolences to V S Acharya

Udupi: Leaders Offer Condolences to V S Acharya

BJP loses its Mr clean, V.S. Acharya

ವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಘ ಜೀವಿ- ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ

ಆಚಾರ್ಯರ ಮದ್ದು ರಾಮಬಾಣ

ಆಚಾರ್ಯರ ಮದ್ದು ರಾಮಬಾಣ -Prajavani-Dr. V. S. Acharya

ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು

ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಯ್ತು...!

ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ `ಅಗ್ರಜ'ರಾಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ