Wednesday, February 25, 2015

2014 V.M. Inamdar Award - Dr. B.N. Sumithra Bai


2014gÀ «.JA. E£ÁAzÁgÀ ¸ÁägÀPÀ «ªÀıÁð ¥Àæ±À¹Û
qÁ. ©. J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨Á¬Ä CªÀjUÉ


¥ÉÇæ. «. JA E£ÁAzÁgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ M§â C¥ÀǪÀð ¸Á»vÀå «ªÀıÀðPÀ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ E£ÁAzÁgï 2014gÀ ¸Á°£À «ªÀıÁð ¥Àæ±À¹ÛUÉ SÁåvÀ §gÀºÀUÁwð ¯ÉÃRQ, PÀªÀ¬Äwæ qÁ. ©.J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨Á¬Ä CªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ

qÁ. © J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. eÉÊ£À±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈvÀ ¥ÀjtvÉAiÀiÁVgÀĪÀ EªÀgÀ «ªÀıÁð PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðwæPÀzÉqÉUÉ, «ZÀAiÀÄ,  CAiÀÄ£À, ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À DZÉ, ¹ÛçêÁ¢ ¥ÀæªÉòPÉ: EªÀgÀ ªÀÄÄRå ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. EªÀjUÉ ©. JA.¹ ¥Àæ±À¹Û, C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.

qÁ. ©. J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨Á¬Ä CªÀgÀ  ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÀÄ°è ºÉÆ¼É ¤ÃgÀÄ (¯ÉÃR£À ¸ÀAPÀ®£À) JA§ PÀÈwUÉ 2014gÀ «.JA. E£ÁAzÁgÀ ¸ÁägÀPÀ «ªÀıÁð ¥Àæ±À¹Û WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. 2015gÀ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ. ©. J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨Á¬Ä CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.