Wednesday, August 30, 2017

Monday, August 14, 2017

Wednesday, August 9, 2017

Kadengodlu Kavya Award 2017

 

 
 
 

 

 

 

 

DUÀ¸ïÖ 9, 2017 GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À  PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀå PÀqÀªÉÄ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ CªÀjUÉ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀåzÀ zÁj F PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀQ qÁ. ªÀĺÉñÀéj AiÀÄÄ CªÀgÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ fãïì vÉÆlÖ zÉêÀgÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á»w ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹ PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ PÁªÀå PÀqÀªÉÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. qÁ. KAiÀÄð ®Që÷äà £ÁgÁAiÀÄt D¼Àé CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀgÀÄ, qÁ. JZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï G¥À¹ÜwjzÀÝgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖ CªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ  qÁ. PÉ. J¸ï. ¨sÀmï ±ÀĨsÀPÉÆÃjzÀgÀÄ.  UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.  ²æêÀÄw ¨sÁæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ªÀA¢¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.