Monday, January 28, 2013

ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತ - { AUDIO ] ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಚಿಪುಡಿ

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುರುಪ್ { AUDIO } ಯಕ್ಷ್ಗಗಾನದ ಹಾಡು- ಅಂಜಬೇಡೆಲೆ ಸೀತೆ ..

muraleedhara upadhya hiriadka: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುರುಪ್ { AUDIO } ಯಕ್ಷ್ಗಗಾನದ ಹಾಡು- ಅಂಜಬೇಡೆಲೆ ಸೀತೆ ..:

'via Blog this'

ಡಾ / ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ - { AUDIO ] - ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಗಮ ವಿಕಾಸ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಡಾ / ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ - { AUDIO ] - ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಗಮ ವಿಕಾಸ:

'via Blog this'

: ಡಾ / ಪಪ್ಪು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರಾವ್ { AUDIO } - KUCHIPUDI YAKSHAGANA

muraleedhara upadhya hiriadka: ಡಾ / ಪಪ್ಪು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರಾವ್ { AUDIO } - KUCHIPUDI YAKSHAGANA:

'via Blog this'

ಹಿರಿಯಡಕ ಗೋಪಾಲ ರಾವ್ { AUDIO } - ಯಕ್ಷ ವಸಂತದಲ್ಲಿ

Friday, January 4, 2013

Yakshagana kendra donator felicitate on 02.01.2013


AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è zÁ¤UÀ½UÉ ¸ÀAªÀiÁ£À
 GqÀĦAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «±ÀézÀ gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ¼À, «zÁéA¸ÀgÀ, PÀ¯Á«zÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÉ. GvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ vÁåUÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ, ²µÀå ªÁvÀì®åzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¥Àðt ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÉà EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ.  E°è ¸ÀzÀå AiÀÄPÀë²PÀëtzÀ dvÉUÉ£Éà ¥ËæqsÀ±Á¯É ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹, PÀ¯ÉUÉ ¹ÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÆß, PÉÃAzÀæPÉÌ UËgÀªÀªÀ£ÀÆß, vÀªÀÄä ±ÉæÃAiÀĹìUÉ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÆß ºÁPÀĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ ªÀÄÄRå Cwy gÀAUÀvÀdÕ, ¤zÉÃð±ÀPÀ, ¨É½îvÉgÉAiÀÄ CzÀÄãvÀªÀåQÛ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸ÀĪÀtð ºÉýzÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ¢AzÀ PÉý, ºÀwÛgÀ¢AzÀ  £ÉÆÃr zÉÃtÂUÉ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컹zÀ GqÀĦAiÀÄ ²æà «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ ºÁUÀÆ CªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw ±ÉuÉÊAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ vÀgÀÄt PÀ¯Á«zÀjUÉ F jÃw Q« ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
 ¸ÀAªÀiÁ£ÀPÉÌ GvÀÛj¹zÀ zÁ¤ ²æà ±ÉuÉÊAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ, ªÀ»ªÁlÄUÀ½AzÀ ¤ªÀÈwÛUÉÆAqÀÄ wÃxÀðPÉëÃvÀæ ¥ÀAiÀÄðl£É, C£ÀĨsÀªÀ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ MAzÀA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁV PÉÊUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¤¢é¤AiÉÆÃUÀPÁÌV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ºÀªÁå¸ÀªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
 qÁ. JZï. J¸ï. §¯Áè¼ÀgÀÄ zÁ¤UÀ½UÀÆ, ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÆß C¨sÀ幸ÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÀÆ ±ÀĨsÀ ºÁgÀ¬Ä¹zÀgÀÄ.  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JqÀÄåPÉñÀ¤£À DqÀ½vÁ¢üPÁj     qÁ. JZï. ±ÁAvÀgÁªÀÄgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
 £ÀAvÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ°è ²æà ªÀÄÄgÀ°Ã PÀqÉPÁgÀÄ, ²æà vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÈyégÁd PÀªÀvÁÛgÀÄ, EªÀgÀ PÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ°è AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ PÀxÁ£ÀPÀªÀÅ gÀAUÀ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆArvÀÄ.