Tuesday, June 9, 2015

101 Birthday Celebration of Nadoja Dr.Kayyara Kinhanna Rai

PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ ±ÀvÀ¥ÀÇwð ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.06.2015  SEDIYAPU AWARD 2015 to Prof. A.R.Mithra on 07.06.2015


¥ÀArvÀ±ÉæõÀ× ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ¨sÀlÖ ¸ÁägÀPÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÉÇæ. C. gÁ. «ÄvÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ