Wednesday, February 23, 2011

Monday, February 21, 2011

Gulikam Kalam-20.02.2001

                                                                          

Valiya Nagakalam


Thursday, February 17, 2011

Desi Utsava gets under way with Mudiyettukalam on 17.02.2011

Desi Utsava gets under way with ‘Mudiyettukalam' performance
Panayur Vasudevan and party performing ‘Mudiyattukalam' at the ‘Desi Utsava' in Udupi on Thursday.
Udupi: The four-day “Desi Utsava” began here with the performance of the ritual art form of “Mudiyettukalam” of Kerala by Panayur Vasudevan and party at the Muddana Mantapa on MGM College campus here on Thursday.
The utsava is jointly organised by the Regional Resources Centre for Folk Performing Arts, Yakshagana Kendra, and the Karnataka State Tourism Development Corporation.
The utsava aims at analysing and finding similarities and differences between various art forms of Tulunadu and Kerala.
Besides demonstrations, there would be discussions by expert resource persons on art forms such as “Mudiyettukalam”, “Theiyyam”, and “Valiyanaga Kalam”. Inaugurating the utsava, Deputy Commissioner P. Hemalatha said: “Art forms are the only forms which help us understand ourselves. All art forms in different parts of the country have a common point.”
She said the harvest festival in various parts of the country celebrated the joy that the harvesting brought. “When we study art forms, we get a better knowledge of our past,” she said. People normally gave importance to culture, when they were economically well-off. There were several cultural activities such as performances of art forms or festivals taking place in Udupi and Dakshina Kannada districts. But this was not the case in north Karnataka, Ms. Hemalatha said.
Art critic A. Ishwarayya said that most art forms originated from religious rituals. But some of them had retained their religious character. These art forms reflected the religious beliefs prevailing in the period in which they originated. Kerala and Tulunadu had several cultural exchanges, including in the field of art forms, he said.
Heranje Krishna Bhat, Director of Rashtrakavi Govinda Pai Samshodhana Kendra, welcomed the gathering.
Administrative Officer of the Academy of General Education H. Shantharam presided over the inaugural function.
Muralidhar Nempu proposed a vote of thanks.
Folklore expert Raghavan Payyanadu and Principal of MGM College P.V. Gowda were present.

Tuesday, February 1, 2011

Prof. N. Manu Chakravarthy-V.M. Inamdar Award

2010£Éà ¸Á°£À «.JA. E£ÁAzÁgï PÁªÀå «ªÀıÁð ¥Àæ±À¹ÛUÉ
¥ÉÇæ| J£ï. ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð DAiÉÄÌ

JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄzÀÝt ¸ÁägÀPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀAzÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ ¥ÉÇæ| E£ÁAzÁgï «ªÀıÁð ¥Àæ±À¹ÛUÉ F ªÀµÀð ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À NMKRV PÁ¯ÉÃf£À EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¥ÉÇæ| J£ï. ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð CªÀgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ.

¸ÁßvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ E¥ÀàvÉAlÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ CzsÁå¥À£À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉÇæ| ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð CªÀgÀÄ ¹ÛçêÁ¢ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À §UÉ, «ªÀıÉð ºÁUÀÆ PÁzÀA§jUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£À, aAvÀ£É £ÀqɹzÀªÀgÀÄ. ²PÀëtzÀ §UÉÎ, £ÁUÀjPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉ §UÉÎ, ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ªÀÄUÀÄήÄUÀ¼À §UÉÎ ««zsÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ UÉÆö×UÀ¼À°è «ZÁgÀ ªÀÄAr¹zÀªÀgÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ RavÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§®ègÀÄ.

vÀªÀÄä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸ÀégÀavÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥Á¢vÀ UÀæAxÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÁÝgÉ. 1994gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹ÛçêÁzÀ (¸ÀA¥Á¢vÀ), 1999gÀ°è §ºÀĪÀÄÄR JA§ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ vÀvÀéUÀ¼À §VΣÀ UÀæAxÀ, 2002gÀ°è PÀ¯É, ¸ÀAVÃvÀ, ¹£ÉªÀiÁUÀ¼À §UÉÎ PÀë-QgÀt ©ÃgÀĪÀ ‘Conversation and Cultural Reflection’, 2007gÀ°è C£ÀAvÀªÀÄÆwð AiÀĪÀgÀ PÀÄjvÀ UÀæAxÀ (¸ÀA¥Á¢vÀ), 2008gÀ°è VjñÀPÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ UÀæAxÀ ‘Culturing Realism’, 2009gÀ°è PÉ.« ¸ÀħâtÚ CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈw, 2009gÀ°è SÁåvÀ ¹¤ ¤zÉðñÀPÀ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt£ï CªÀgÀ Framing the New Wave’ EvÁå¢ CªÀgÀ «ZÁgÀ²Ã®vÉUÉ ¸ÁQë. 2010gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ-ªÀiÁUÀðªÉA§ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ vÀvÀé, ¹£ÉªÀiÁ, ¥ÀæZÀ°vÀ gÁdQÃAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ UÀæAxÀPÉÌ E¢ÃUÀ «.JA. E£ÁAzÁgï ºÉ¸Àj£À PÁªÀå «ªÀıÁð  ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.

ªÉÄð£À UÀæAxÀUÀ¼À®èzÉ EAV趣À°è ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ QgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. ¥ÀŸÀÛPÀ «ªÀıÉð ºÁUÀÆ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÉÇæ| ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð CªÀgÀÄ JwÛzÀ PÉÊ. EzÉà jÃw £Ár£À J®è PÀ£ÀßqÀ-EAVèµï ¢£À ¥ÀwæPÉ, ªÁgÀ ¥ÀwæPÉ EvÁå¢UÀ¼À°è CªÀgÀ C¸ÀARå «ZÁgÀ¥ÀæzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. SÁåvÀ£ÁªÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹ CªÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÆ ¥ÉÇæ| ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð CªÀjUÉ ¦æAiÀĪÁzÀ PÁAiÀÄPÀ.  C£ÉÃPÀ  G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ®èzÉ C°è£À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁVAiÀÄÆ ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. MmÁÖgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ £ÁrUÉ ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwðAiÀĪÀgÀ ¸ÉÃªÉ CªÉÆÃWÀ. £Ár£À UÀtå ªÉÊZÁjPÀgÀ°è M§âgÀÄ ¥ÉÇæ| ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð.