Friday, December 21, 2018

Vadiraja Kanakadasa Music festival inauguration

 

 

 

 

 


41£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£É
¸ÀAVÃvÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀÇtðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀUÉƽ¸ÀĪÀ  aQvÉìAiÀÄ UÀÄt ¸ÀAVÃvÀQÌzÉ. ¸ÀAVÃvÀ«®èzÀ fêÀ£À C¥ÀÇtð JAzÀÄ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï £ÀÄrzÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ  41£ÉAiÀÄ  ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  ¸ÀAVÃvÀzÀ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä C¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄtÂ¥Á®zÀ°è ¸ÀAVÃvÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É EzÉ JAzÀgÀÄ.
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï£À DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï  F GvÀìªÀzÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ vÁ£ÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV 41 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ  ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár zÁ¸À¸Á»vÀå d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ vÀ®Ä¦¹zÀ eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀ CUÁzsÀªÁzÀzÀÄÝ. PÀptªÉ¤¸ÀĪÀ ªÉÃzÁAvÀ DzsÁåvÀä «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀgÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄĪÀAvÉ ºÁrgÀĪÀÅzÉà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÁ¢gÁdgÀ ±ÉæõÀ×vÉ JAzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ PÀ©â£Á¯É ªÀ¸ÀAvÀ ¨sÁgÀzÁédgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀÈw - PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀ jÃwAiÀÄ°è NzÀÄUÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. 
JA.f.JA ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. JA.f. «dAiÀiï ªÀiÁvÀ£Ár  12 13£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄÆr§AzÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸À¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°èAiÉÄ PÁæAwPÁj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀªÀÅ.  F ªÀÄÆ®PÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà eÁw ¥ÀAxÀUÀ¼À vÁgÀvÀªÀÄå«®èzÉ eÁÕ£À ¥ÀæwAiÉƧâgÀ  ªÀģɨÁV®£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀAvÁ¬ÄvÀÄ JAzÀgÀÄ.
¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw GªÀiÁ±ÀAPÀj ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. gÉÃSÁ ¸ÁªÀÄUÀ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÁæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.Thursday, December 6, 2018

ಕನಕ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ: ೨೨. ೧೨. ೨೦೧೮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨.೩೦ ಗಂಟೆಗೆ


PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

41£ÉAiÀÄ  ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 21 ªÀÄvÀÄÛ 22, 2018gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ 22.12.2018gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ  r¸ÉA§gï 20gÀ M¼ÀUÁV  ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:  9964140610/ 8618815925 (¸ÀjUÀªÀĨsÁgÀw ¥ÀPÀð¼À)
                                                   9844266398  ( PÀ£ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ)
Tuesday, December 4, 2018

Book list


GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ(JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt) zÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌ ®¨sÀå«gÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀA§A¢ü ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À:

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ
JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt
PÀÄAf¨ÉlÄÖ, GqÀĦ 576 102
zÀÆgÀªÁtÂ: 9844266398

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ
²æà ªÁ¢gÁd ªÀ£ÀA, ºÀAiÀÄVæêÀ £ÀUÀgÀ, EAzÁæ½, GqÀĦ
¥ÀæPÀluÉUÀ¼À  AiÀiÁ¢
1.
AiÀÄPÀëUÁ£À ¸Àé¨ÉÆâü¤ (ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄÄzÀæt)
¤Ã¯ÁªÀgÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt gÁªï
120.00
2.
UÀÄgÀĨsÉÆåà £ÀªÀÄB
²æÃzsÀgÀ ºÀAzÉ
45.00
3.
ºÀnÖAiÀÄAUÀr gÁªÀĨsÀlÖgÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀÈwUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖ
150.00
4.
¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ
210.00
5.
AiÀÄPÀëgÁwæ
qÁ. Dgï. UÀuÉñï
165.00
6.
PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ«ZÀjvÉæ
qÁ. PÀ©â£Á¯É ªÀ¸ÀAvÀ ¨sÁgÀzÁéd
150.00
7.
ªÁ°äÃQgÁªÀiÁAiÀÄtPÉÆñÀ
ªÀÄÆ®: ¥ÀArvÀ gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁAiÀiï
C£ÀĪÁzÀ: ªÀÄÆqÀA¨É樀 ¹. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç
375.00
8.
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀ¥ÀAZÀPÀ
¸ÉÃgÁeÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀlÖ
180.00
9.
DZÁAiÀÄð ²æêÀÄzsÀéZÀjvÀ
¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÀªÀÄð
30.00
10.
gÁ£ÀA ¥Àæ¸ÀAUÀ ¸ÀA¥ÀÅl
qÁ. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï
175.00
11.
AiÀÄPÀëUÁ£À CzsÀåAiÀÄ£À
qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀmï
270.00
12.
AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAVÃvÀ
¥ÉÇæ| JA. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ÁZÁAiÀÄð
50.00
13.
w½£ÉÆÃl
qÁ. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï
120.00
14
AiÀÄPÀëUÁ£À £À¼ÀZÀjvÉæ
qÁ. r. ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀlÖ
120.00
15
PÀȵÀÚ ¸ÀAzsÁ£À: ¥Àæ¸ÀAUÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò
210.00
16
ªÀÄzÀݼÉAiÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀ
qÁ. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï
100.00
17
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀzÀPÉÆñÀ
qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò
105.00

Tuesday, November 27, 2018

Kanaka Jayanthi photos and report

 


 

 

 

 

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¨sÀQÛ,  eÁÕ£À, ªÉÊgÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ, ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ vÀvÀé«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀPÀÛjUÉ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ½îºÀ½îUÀ¼À®Æè d£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ, ¨sÀQÛ©ÃdªÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀiÁ¼ÀzÀ°è ©wÛzÀªÀgÀÄ.  


PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀézÀ°è JAfJA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ £ÀqÉzÀ PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ ¥ÀŵÀà£ÀªÀÄ£À  ¸À°è¹ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀ ¥ÉÇæ. ªÉÄÃn ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

ºÀj±ÀgÀt£ÁV ªÉÄgÉzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ªÉÄîälÖzÀ°èªÉ, ¸Á»vÀå zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ ±ÉæõÀÖªÁVªÉ. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀPÀé fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀPÀÆÌ «ªÉÃPÀ²Ã®vÉUÀÆ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÀéPÀÆÌ, ¸ÁévÀAvÀæ÷å¦æAiÀÄvÉUÀÆ PÀ£Àßr »rAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¥ÁªÀÄgÀ ªÀUÀð, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ ªÀÄÆr¹zÀ zÁ±Àð¤PÀ PÀ«AiÀiÁzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £É£É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ  PÀvÀðªÀå JAzÀÄ  CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
 ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ C¥ÀǪÀð PÉÆqÀÄUÉAiÀĤßvÀÛ zÁ¸À±ÉæõÀ×gÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ CªÀgÀÄ ªÁå¸ÀgÁAiÀÄgÀ ²µÀågÁV ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÁV ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß  ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ. PÀ«AiÀiÁV  ºÀj¨sÀQÛ¸ÁgÀ, ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVtÂ, gÁªÀÄzsÁ£Àå  ZÀjvÉæAiÀÄAvÀºÀ «²µÀÖ PÁªÀåPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ »jªÉÄ CªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀ ªÉÆgÉvÀ«zÀÄÝ, UÁæªÀÄåzÀ UÀªÀÄäwÛzÉ. ºÁUÀÆ «zÁéA¸ÀgÀ ¥ÁArvÀå«zÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£ÀÄzÀÝPÀÆÌ vÀªÀÄä vÀvÀé«ZÁgÀUÀ½AzÀ d£ÀªÀÄ£ÀUÉzÀݪÀgÀÄ. vÀªÀÄä QvÀð£ÉUÀ½AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À d£ÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀnÖzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è C¸ÁªÀiÁ£ÀågÁV  UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀ ªÀĺÁ£ï ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢ JAzÉà CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ  JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.
PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ  ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ  ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀ£Ár, ¨sÀQÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÁV §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¹zÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀvÀåzÀ eÉÆvÉUÉ £ÉÃgÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À Ej¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ M¼ÀVzÀÄÝPÉÆAqÉà ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß nÃQ¹zÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ, DzsÁåwäPÀ vÀvÀézÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁV ¤AvÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤ PÀÄ. ¸ÀªÀĤé PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É ºÁrzÀgÀÄ. ¥ÁrUÁgÀÄ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt G¥ÁzsÀå ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀVÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.  PÉÃAzÀæzÀ DqÁ½vÁ¢üPÁj  ¥ÉÇæ. JA.J¯ï ¸ÁªÀÄUÀ  ªÀA¢¹zÀgÀÄ ¨sÁæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
_____