Wednesday, September 21, 2011

kk hebbar drawing competition winner

¢£ÁAPÀ: 17.09.2011gÀAzÀÄ ªÀÄÆqÀĨɼÉî ¸ÉÊAmï¯ÁgÉ£ïì DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ PÉ.PÉ ºÉ¨Áâgï d£Àä ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ «ªÀgÀ:

1.
¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ (5 jAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ)
1.
¥ÀæxÀªÀÄ :
£ÉúÀ¯ï PÀĪÀiÁgï, 7£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
2.
¢éwÃAiÀÄ
±ÉæÃAiÀÄ, 7£Éà vÀgÀUÀw
ZÀZïð ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
3.
vÀÈwÃAiÀÄ
ªÉʯÉAmÉ£ï r¸ÉÆÃd, 7£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

¸ÀªÀÄzsÁ£ÀPÀgÀ
C²é¤
ZÀZïð ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É ªÀÄÆqÀĨɼÉî

QgÀuï
ZÀZïð ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

¸ÀħæºÀätå
¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É, CzÀªÀiÁgÀÄ
2.
¥ËæqsÀ±Á¯É «¨sÁUÀ (8jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀw)

¥ÀæxÀªÀÄ :
¥ÀªÀ£ï J¸ï. ±ÉnÖ, 9£Éà vÀgÀUÀw
¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ªÀ¼ÀPÁqÀÄ

¢éwÃAiÀÄ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, 10£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

vÀÈwÃAiÀÄ
¨sÀªÀå ¸Á°AiÀiÁ£ï, 9£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
¸ÀªÀÄzsÁ£ÀPÀgÀ
ªÉÄÊ£Á ªÉÄAqÉÆãÀì
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
¸ÀégÀÆ¥ï
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÆqÀĨɼÉî
QæµÀÚ
¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ªÀ¼ÀPÁqÀÄ
3.
PÁ¯ÉÃdÄ «¨sÁUÀ

¥ÀæxÀªÀÄ
eÉëvÁ r¸ÉÆÃd
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

¢éwÃAiÀÄ
gÁºÀÄ¯ï ¥ÉÊ
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

vÀÈwÃAiÀÄ
ZÀAzÀæPÁAvï
eÁÕ£ÀUÀAUÁ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, £É°èPÀmÉÖ

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ
¸ÁUÀgï J£ï. DZÁAiÀÄð
eÁÕ£ÀUÀAUÁ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, £É°èPÀmÉÖ


±À²gÉÃSÁ
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî


DzÀ±Àð f. ¥Àæ¨sÀÄ
eÁÕ£ÀUÀAUÁ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, £É°èPÀmÉÖ


¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ avÀæPÀ¯Á«zÀgÀÄ           
GqÀĦ f¯Éè: ¸ÀªÀð²æÃUÀ¼ÁzÀ                   
PÉ.J¯ï ¨sÀmï                             gÀªÉÄñÀ gÁªï                     ¸ÀįÉÆÃZÀ£À ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï
¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ CqÉé                       dAiÀĪÀAvï ªÀÄtÂ¥Á®              ²æãÁxÀ ªÀÄtÂ¥Á®
d£ÁzÀð£À ¥ÁªÀAeÉ                        gÀªÉÄñÀ Q¢AiÀÄÆgÀÄ                 gÁeÉÃAzÀæ vÁæ¹
¹AzsÀÄ PÁªÀÄvï                           ¸ÀAvÉÆÃµï ¥ÉÊ                    £À«Ã£À
gÁWÀªÉÃAzÀæ                              G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÄÆqÀĨɼÉî            «±ÉéñÀégÀ ¥ÀPÀð¼À

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè)          
·         ªÀiÁ£Àå²æà UÀuÉÃ±ï ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁf;  ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï     ;   ²æà C¤¯ï zÉêÁrUÀ   ;  ²æà PÀAzÀ£ï f
·         ²æà gÁeÉÃAzÀæ PÉâUÉ;            ²æêÀÄw «ÃuÁ ²æäªÁ¸ï ;    ²æà ¥ÉªÀÄÄðzÉ ªÉÆúÀ£À PÀĪÀiÁgï; 
·         ²æà ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï;          ²æà gÁªÀÄzÁ¸À CqÀåAvÁAiÀÄ