Sunday, June 29, 2014

Sri Dayananda K.A, Director, Dept. Kannada and Culture Bangalore visit on 29.06.2014 (YK, RRC, RGP)


PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ PÉ..J, EªÀgÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À CAUÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ  ¢£ÁAPÀ 29.06.2014gÀAzÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr E°èAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ, zÁR°ÃPÀgÀt, ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ZÀlĪÀnPÉ «ÃQë¹ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ. 

No comments: