Monday, March 18, 2013


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ

£ÁqÉÆÃd zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀgÉÆA¢UÉ §ÄzsÀªÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2013gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00UÀAmÉUÉ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÉÛêÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

                                        
(ºÉZï. PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ)
                                                                    ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

 
PROGRAMME POSTPONED
 
The informal meeting with Nadoja Devanur Mahadeva scheduled to be on Wednesday March 20, 2013 at 5.00pm in MGM College Campus is postponed.

Future date will be announced soon.
                                                                  
H. KRISHNA BHAT
                                                                                           Director
                                                                                      R.G. PAI KENDRA

No comments: