Tuesday, December 21, 2021

ಪ್ರಚಾರೋನ್ಯಾಸ : ೫ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾನವ ಸಮನ್ವಯತೆ : (ಡಾ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ) ೨೧.೧೨.೨೦೨೧ :
«¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄÄ - LzÀ£É G¥À£Áå¸À

¢£ÁAPÀ: 21.12.2021

r¸ÉA§gï 21, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ºÉ©æ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ºÉ©æ PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  LzÀ£É G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

f ±ÀAPÀgï ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, CdÓgÀPÁqÀÄ E°è£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. gÀ«gÁeï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£ÀvÀgÀAVtÂAiÀÄ°è zÉêÀzÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÊ®ÄUÀ¯ÁèzÀ ¸ÁzsÀPÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀ. PÀ£ÀPÀgÀ §zÀÄPÀÄ §gÀºÀ DzsÀĤPÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è ©ü£Àß ©ü£Àß PÁgÀtUÀ½UÁV Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀAªÁzÀ, aAvÀ£É ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ NzÀÄUÀ½UÉ vÉgÉzÀÄPÉÆArzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀévÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀgÁVzÀÄÝ EA¢UÀÆ CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ  £ÀAvÀgÀ ¨sÀQÛ ¥ÀAUÀqÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¨sÁUÀªÁV ªÀÄÆr§AzÀ zÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÀÄ.  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ §ºÀÄgÀƦ ªÀåQÛvÀé. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ J®èªÀ£ÀÆß «ÄÃgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀ ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀPÀgÀ°èªÉ JAzÀgÀÄ.  PÀ£ÀPÀgÀ£ÀÄß «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ, ¨sÀQÛ PÀ«, £ÉÆAzÀªÀgÀ zÀ¤, ¸ÀAvÀPÀ«, zÁ±Àð¤PÀ »ÃUÉ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ¥Àæ¨sÁªÀ®AiÀÄ CzÀgÀ®Æè zÀAzsÀéªÀÄ£À¹Üw, §ºÀĪÀÄÄRvÉ- ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf-¸ÀAvÀ£À ºÉÆAiÀiÁÝl £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁqÀĪÀAvÉ  ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀjVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÀ ªÀåQÛvÀé PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ JA§ÄzÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉÆArzÀÝ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¥Àæ¸Ázï gÁªï. JA. CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ£ÀÄß N¢zÀµÀÄÖ ºÉƸÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄàj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ CªÀgÀ PÀÈwUÀ½UÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÁzÀ  ²æà ªÉAPÀmÉñï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï J¸ï CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, PÀÄ. CQëvÀ ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ, PÀÄ. gÀZÀ£Á ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

No comments: