Sunday, December 19, 2021

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಡಾ. ವೈ. ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ


¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà  ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ  dAn ºÉ¸Àj£À ¥Àæ±À¹Û

 qÁ.  ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ CªÀjUÉ

«±ÁæAvÀ EwºÁ¸À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ  qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ CªÀgÀÄ 2021£Éà ¸Á°£À ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. Dgï. ºÉUÉØ (dAn ºÉ¸ÀgÀ°è) ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ  DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ EªÀj§âgÀ £É£À¦£À°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ.Ä. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ d£ÀªÀj 1£Éà vÁjÃPÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÀA©üPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è ¥ÀÇgÉʹ JA.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ.  C£ÀAvÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzsÀªÀÄð¸ÀܼÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À JA§  «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¦JZï.r ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.« ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «¨sÁUÀ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃdÄ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ºÁUÀÆ J¸ï.«.J¸ï.PÁ¯ÉÃdÄ  §AmÁé¼ÀzÀ°è  G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ £ÀAvÀgÀ GfgÉAiÀÄ J¸ï.r JA. PÁ¯ÉÃf£À°è 2018gÀ ªÀgÉUÉ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ªÀÈwÛfêÀ£À  ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ. ªÀÄÆwð²®à ±Á¸ÀÛç, ±Á¸À£À±Á¸ÀÛç, ¥ÁæPÀÈvÀ vÀļÀÄ°¦ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå, eÉÊ£ÀzsÀªÀÄð CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ 23PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. 100PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÉƸÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÁÝgÉ. 300PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¹j ¨sÀƪÀ®AiÀÄ JA§ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß EAVè¶UÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ  «±ÀéPÉÆAPÀt ¥Àæ±À¹Û, UÉƪÀÄämÉñÀégÀ «zÁå¦ÃoÀ ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢ªÉ.

 ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØAiÀĪÀgÉAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ £ÀAzÀ½PÉ CªÀÄÄtAeÉUÀÄvÀÄÛ ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. UÁA¢üÃf ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÁ¼À ¥ÁAqÀågÁAiÀÄ£À C½AiÀÄPÀlÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.  CªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ (1943-2014) J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ JAzÉà ¥ÀjavÀgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ EA¢gÁ ºÉUÉØAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj gÀa¹zÀ UÀÄwÛ¤AzÀ ¸ÉʤPÀ dUÀwÛUÉ «zÁéA¸ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉʤPÀgÁV, ¥ÀwæPÁ ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁV, vÀļÀÄPÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ dAn ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹Û.

No comments: