Friday, December 11, 2015


¢£ÁAPÀ 11.12.2015gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ 38£Éà ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ. «zÁågÁWÀªÀ£ï    ZÉ£ÉßöÊ EªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj

 

 

 

 

No comments: