Sunday, December 13, 2015

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À (13.12.2015) ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjAzÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ, PÉ. J¸ï. ªÀĺÀw, C¢w ¥ÀæºÁèzï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀÄ. ±ÉéÃvÁ ZÉ£ÉßöÊ ºÁUÀÆ C±ÀévÀÜ £ÁgÁAiÀÄuï ZÉ£ÉßöÊ EªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. 


No comments: