Tuesday, April 29, 2014

yakshagana performance - on Saturday 3rd,2014 - Ravindra MantapaAiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, ²ªÀ¥Àæ¨sÁ, EAzÁæ½, GqÀĦ
EzÀgÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ
¢£ÁAPÀ: 03.05.2014£Éà ±À¤ªÁgÀ
¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ

AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À

          vÁªÀÄæzsÀéd PÁ¼ÀUÀ

    ¸ÀܼÀ       :  £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt,  GqÀĦ
      
                // ¤ªÀÄVzÉÆà DwäÃAiÀÄ PÀgÉAiÉÆÃ¯É //

No comments: