Tuesday, April 22, 2014

Dr. Purushothama Bilimale, Director, American Institute of Indian Studies


qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É ¹j¸ÀA¥ÀzÀPÉÌ

¢£ÁAPÀ 14.04.2014gÀAzÀÄ ²æêÀÄw PÁvÁå¬Ä¤ PÀÄAf¨ÉlÄÖ CªÀgÀ ¥À¼ÀPÀ¼À ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀlÖgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀi°è ¨ÁºÀå¥ÀjÃPÀëPÀgÁV CªÉÄÃjPÀ£ï E¤ÖlÆåmï D¥sï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÖrøï£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ qÁ. C±ÉÆÃPÀ D¼Àé, ºÁUÀÆ Dgï.Dgï.¹ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀmï, C®èzÉ qÁ. CªÀ¤ÃAzÀæ gÁªï, ALIO, Central Secretariat Library, zɺÀ°, GzÁåªÀgÀ ªÀiÁzsÀªÁZÁAiÀið, ¥ÉÇæ. gÁªÀÄzÁ¸ï, qÁ. J£ï. wgÀĪÀįÉñÀégÀ ¨sÀmï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. J£ï. ºÁ¯Á £ÁAiÀiïÌ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

No comments: