Sunday, August 9, 2015

ªÉÃzÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ¸À£Áä£À

gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ «zÁé£ï ²ªÀgÁªÀÄ ±ÀA¨sÀÄ ¨sÀlÖ D¯ÉÃR ºÁUÀÆ «zÁé£ï ¸ÀĨÁæAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀlÖ DgÉƽî EªÀjAzÀ ¸ÁªÀĪÉÃzÀzÀ gÁuÁAiÀĤà ±ÁSÁ zÁR¯ÁwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04.08.2015 jAzÀ 10.08.2015gÀ ªÀgÉUÉ Dgï.Dgï.¹. DPÉðʸïì£À°è £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥ÀzÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÇdå ²æà «±Àé¦æAiÀÄ wÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ, ²æà CzÀªÀiÁgÀÄ ªÀÄoÀ EªÀjAzÀ ªÉÃzÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ¸À£Áä£À PÁgÀåPÀæªÀÄ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ.

 

 

 

No comments: