Sunday, August 23, 2015

Sripathi tantri book release programme 

¤dªÁzÀ «zÁéA¸À¤UÉ ¤ªÀÈwÛAiÉÄA§Ä¢®è.
PÁ¯ÉÃdÄ CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀݪÀgÀÄ J®ègÀAvÉ ¤ªÀÈvÀÛgÁUÀÄvÀÛgÉ DzÀgÉ QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÀݪÀjUÉ ¤ªÀÈwÛAiÉÄA§ÄzÉà E®è. CªÀgÀ eÁÕ£ÀzÁºÀ wÃgÀĪÀÅzÉà E®è. CzÀPÉÌ CvÀÄåvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæAiÀĪÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß »jAiÀÄ EwºÁ¸À vÀdÕ qÁI ©. ¸ÀÄgÉÃAzÀægÁªï ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ JA.f.JA. gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæAiÀĪÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ²æÃ¥ÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄtÂ¥Á®zÀ UÁA¢ü CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁI ªÀgÀzÉñÀ »gÉUÀAUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¤dªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è JA§ §UÉÎ ¨ÉøÀgÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ¨sÀmï ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄgÀ° PÀqÉPÁgï ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æà J¸ï. «. ¨sÀmï ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt JA. ºÉUÀqÉ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.

No comments: