Wednesday, August 5, 2015

yakshagana programme 01.08.2015

 

              
UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀĪÀtðgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ  £ÀÆvÀ£À gÀAUÀZÀ®£À «£Áå¸ÀzÀ°è
ªÀÄ£À gÀAf¹zÀ AiÀÄPÀëUÁ£À
GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ ªÀåªÀ¸Á¬Ä PÀ¯Á«zÀjAzÀ ±À¤ªÁgÀ CUÉÆøÀÄÛ 1, 2015gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉ 6.30PÉÌ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtðgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è £ÀÆvÀ£À gÀAUÀZÀ®£À «£Áå¸ÀzÀ ZÀPÀæªÀÇåºÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. »ªÉÄäüÀzÀ°è ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ PɼÀªÀÄ£É, PÀȵÀÚªÀÄÆwð §UÁér, ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¨sÀmï, ªÀÄĪÉÄäüÀzÀ°è: ¥Àæ¸Ázï ªÀÄÄzÁær, gÀ«, Cfvï PÀĪÀiÁgï, ±ÉõÀVj ¨sÀmï, ¸ÀħæºÀätå ¨sÀmï, ¥ÀAZÀ°AUÀ £ÁUÀgÁd, ±ÉʯÉñï, ¤wñï, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ²²gÀ §£ÀßAeÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À £ÉÆÃqÀÄUÀjUÉ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.  PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀégÁeï GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£Ár AiÀÄPÀëUÁ£À  PÀ¯É ºÁUÀÆ F AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ »A¢£À ªÀgÀĵÀzÀAvÉ E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁVAiÀÄÆ F PÀ¯ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ, ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀå JAzÀÄ; ºÉýzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀmï, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. ¦.J¯ï. J£ï. gÁªï, qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï PÀ¯ÁgÀAUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà J¸ï. « ¨sÀmï, vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ,  ªÀÄÄgÀ½ PÀqÉPÁgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

No comments: