Thursday, February 2, 2017

Dr. Prakash Amte and Dr. Mandakini Amte - visit on 2.2.2017 at Yakshagana Kendra, udupi

 

 

 qÁ. ¥ÀæPÁ±ï ¨Á¨Á CªÉÄÖ ºÁUÀÆ
qÁ. ªÀÄAzÁQ¤  CªÉÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn
02.02.2017


ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £ÁUÀÄàgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉêÀĮ̸À JA§ PÀUÁÎr£À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌAzÉà fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄr¥ÁVnÖgÀĪÀ ¨Á¨Á CªÉÄÖAiÀĪÀgÀ ºÁ¢AiÀįÉèà ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁåUÉì¸É ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ qÁPÀÖgï ¥ÀæPÁ±ï ¨Á¨Á CªÉÄÖ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ qÁPÀÖgï ªÀÄAzÁQ¤AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 2.2.2017gÀAzÀÄ GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn EvÀÄÛ E°è£À ªÀÄPÀ̼À AiÀÄPÀëgÀÆ¥ÀPÀ «ÃQë¹zÀ §½PÀ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɹzÀgÀÄ. CªÀgÉÆqÀ£É DUÀ«Ä¹gÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ©.« PÁgÀAvÀgÀAUÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¤ªÁðºÀPÀ «±Àé¸ÀÜ JA. dAiÀÄgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï  eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ. 

No comments: