Sunday, December 1, 2013

Sri Jayaram Patil & his wife Smt. Nalini Visit Yakshagana Kendra

AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÉæÃ«Ä ¥ÉÃwæ dAiÀÄgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥Àwß £À½¤ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2013gÀAzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr E°è£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. 


No comments: