Monday, December 2, 2013

Dr. Vijayendra Reddy visit Yakshagana Kendra on 29.11.2013

qÁ. «dAiÉÄÃAzÀæ gÉrØ, PÀjÃA £ÀUÀgÀ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr E°è£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÄaÑ vÀ£Àß zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. ¦¯ï. J¯ï J£ï. gÁAiÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ.  

No comments: