Monday, December 2, 2013

Robert Leach and his wife Joy visit R.R.C & Yakshagana Kendra

¸ÁÌ÷émï ¯ÁåAqï£À gÀAUÀvÀdÕ qÁ. gÉÆçmïð °ÃZï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw eÁAiÀiï AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¢£ÁAPÀ 29.11.2013gÀAzÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ £ÀqɹzÀgÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹zÀgÀÄ.

No comments: