Sunday, December 1, 2013

Sri. C.V.Chandrashekar visit Yakshagana Kendra

¥ÀzÀä¨sÀƵÀt ¹.« ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ¯Á«zÀgÀÄ. 79gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® KPÀªÀåQÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤Ãr d£ÀªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÀªÀgÀÄ. zÀ±ÀA§gÀ 1, 2013gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ DgÀAUÉÃmÁæA (1.12.1950)¤ÃrzÀ ±ÀĨsÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¨sÀgÀvÁAd° £ÀÈvÀå PÉÃAzÀæzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ºÉƼÀî ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÀiÁ ºÉƼÀî DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. (avÀæzÀ°è JA. J¯ï ¸ÁªÀÄUÀ, ¹.« ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ²æÃzsÀgÀ ºÉƼÀî, UÀÄgÀÄ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð ªÀÄÄAvÁzÀªÀjzÁÝgÉ)


No comments: