Monday, May 9, 2022

Hampi University ph.d Application Details

2022-2023£Éà ¸Á°£À ¦JZï.r ¥ÀzÀ« CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV Cfð DºÁé£À

GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ ¦.JZï.r CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 2022-2023£Éà ¸Á°£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ.

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è 55% ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÄÖ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ  «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÉ¨ÉìöÊmï www.kannadauniversity.org ¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.

PÉÃAzÀæPÉÌ Cfð ¸À°è¸À®Ä dÆ£ï 5, 2022 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁVzÀÄÝ, D¸ÀPÀÛgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÃAzÀæzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV 0820-2521159/ 9448868868 ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

                                                              DqÀ½vÁ¢üPÁj


No comments: