Monday, May 9, 2022

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಡಾ. ರತ್ನಾಕರ ಸಿ. ಕುನುಗೋಡು ಅವರ ಕವನ ಆಯ್ಕೆ

 

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á®  ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û  2022  ¯ÉÃRPÀ  qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ CªÀgÀ ’JzɣɮzÀ PÁªÀÅ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ. PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ  JAzÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. 

qÁ. gÀvÁßPÀgÀ  ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ   CªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎf¯Éè ²PÁj¥ÀÅgÀ vÁ®ÆèPÀÄ JgÉPÉÆ¥ÀàzÀªÀgÀÄ.  EªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÁV, ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV ¸À.¥Àæ.zÀ. PÁ¯ÉÃdÄ, j¥Àà£ï ¥ÉÃmÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè E°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ¸Á»vÀå, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀAWÀl£É, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀvÀÛ M®ªÀÅ ªÀÄÆr¹PÉÆAqÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÁÝgÉ. PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À §gÀºÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ.


                                                                                                                                                ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ                                  
No comments: