Sunday, April 23, 2017

kadengodlu award goes to kavya kadame nagarakatte
AiÀÄĪÀ ¯ÉÃRQ PÁªÁå PÀqÀªÉÄ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ CªÀjUÉ
PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2017 AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁwð PÁªÁå PÀqÀªÉÄ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀĨÁæAiÀÄ ZÉÆPÁÌr ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ CªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÁªÁå PÀqÀªÉÄ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ CªÀgÀ fãïì vÉÆlÖ zÉêÀgÀÄ PÁªÀå ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.
zsÁå£ÀPÉÌ vÁjÃT£À ºÀAV®è ²Ã¶ðPÉAiÀÄ PÁªÀå ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁªÁå CªÀgÀÄ «zÁåyð zɸɬÄAzÀ¯Éà ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ §AzÀªÀgÀÄ. ¥ÀÅ£ÀgÀ¦ CªÀgÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÁzÀA§j. ºÀ®ªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è §gÀºÀUÁwðAiÀiÁV d£À¦æAiÀÄgÁVgÀĪÀ PÁªÁå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CªÉÄÃjPÁzÀ £ÀÆåeɹðAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
2017gÀ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À JgÀqÀ£É ªÁgÀzÀ°è dgÀUÀ°gÀĪÀ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÁªÁå CªÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

No comments: