Sunday, November 29, 2015

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ 28.11.2015gÀAzÀÄ CA§®¥Ár ²æà d£ÁzÀð£À ªÀĺÁPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ PÀ£ÀPÀ ¨sÀd£É, PÀ£ÀPÀ QÃvÀð£É ºÁUÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ºÁUÀÆ GqÀĦ vÁ®ÆPÀÄ ¨sÀd£Á ªÀÄAqÀ½UÀ¼À MPÀÆÌlzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ GzÀAiÀiÁ¸ÀÛªÀiÁ£À ¨sÀd£É Q¢AiÀÄÆgÀÄ ºÉÆÃmÉð£À PÁgÀtÂPÀ £ÁUÀzÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è 


 

 

  

 No comments: