Wednesday, November 25, 2015

ದಾಸೋಕ್ತಿ ಆಶು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ 12.12.2015

zÁ¸ÉÆÃQ:Û D±ÀĨsÁµÀt ¸ÀàzsÉð
vÁ. 12.12.2015 ¸ÀܼÀ: £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ
--------
 ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV vÁ. 12.12.2015gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÁV D±ÀĨsÁóóµÀt ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß  
K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
PɼÀUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ LzÀÄ zÁ¸ÉÆÃQÛUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ ¸Àà¢üðUÀ¼ÀÄ 4 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
 1) vÁ¼ÀÄ«PÉVAvÀ£Àå vÀ¥ÀªÀÅ E®è..
 2) ºÀjPÉÆlÖ PÁ®PÉÌ Gt°®è..
 3) J¯Áè£ÀÄ §¯Éè£ÉA§Ä«gÀ®è..
 4) AiÀiÁgÀÄ »vÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ F ªÀÄƪÀgÉƼÀUÉ..
 5) ªÀiÁ£ÀªÀ d£Àä zÉÆqÀØzÀÄ..
¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÈwÃAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «eÉÃvÀjUÉ CzÉà ¢£À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀluÉAiÉÆA¢UÉ «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C¥ÉÃQë¸ÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, vÀgÀUÀw, «zÁå¸ÀA¸ÉÜ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ J®è «ªÀgÀUÀ¼ÀļÀî CfðAiÀÄ£ÀÄß r¸ÉA§gï 8, 2015gÀAzÀÄ PÉʸÉÃgÀĪÀAvÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ 2  EªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 


No comments: