Thursday, October 14, 2010

ISHWARAYYA ABHINANDANA SAMARAMBHA

²æà C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ F±ÀégÀAiÀÄå ¸ÀAªÀiÁ£À

D¢vÀåªÁgÀ zÀ±ÀA§gÀ 5, 2010
¨sÀªÁ¤ ¸À¨sÁAUÀt,
CA§®¥Ár zÉêÁ®AiÀÄ ªÀoÁgÀ
¥ÀǪÁðºÀß  UÀAmÉ 9.30        :      bÁAiÀiÁavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À
                                  GzÁÏlPÀgÀÄ  :
                                  £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄ  :  ²æà gÀªÉÄñï gÁªï

¥ÀǪÁðºÀß UÀAmÉ 10.00PÉÌ  :     GzÁÏl£É     :
CzsÀåPÀëvÉ                           :      gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPï
GzÁÏlPÀgÀÄ                 :      qÁ. n J¸ï. ¸ÀvÀåªÀw        
¢PÀÆìa ¨sÁµÀt                     :      qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï

UÉÆö×: bÁAiÀiÁavÀæ gÀAUÀ - ¥ÀwæPÁgÀAUÀ PÀ¯Á/¸Á»vÀå gÀAUÀ

qÁ. J£ï. J. ªÀÄzsÀå¸ÀÜ         :      bÁAiÀiÁavÀæ gÀAUÀ
²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀ       :      ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, AiÀÄPÀëUÁ£À gÀAUÀ
²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Àæ¸Ázï       :      ¥ÀwæPÁ gÀAUÀ
CzsÀåPÀëvÉ                           :      ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ°ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå

No comments: