Sunday, October 17, 2010

Ishwaraiah Abhinandana Samarambha

C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀzÀ F±ÀégÀAiÀÄå

C©ü£ÀAzÀ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ


¸ÀܼÀ: ¨sÀªÁ¤ ¸À¨sÁAUÀt
d£ÁzÀð£À ªÀĺÁPÁ½ zÉêÁ®AiÀÄ
CA§®¥Ár, GqÀĦ 576 103

zÀ±ÀA§gÀ 5, 2010
¥ÀǪÁðºÀß UÀAmÉ 9.00jAzÀ
              gÁwæ 8.00gÀ vÀ£ÀPÀ
bÁAiÀiÁavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À EAzÀæeÁ® ¥ÀæzÀ±Àð£À
¸ÀAVÃvÀ ¸ËgÀ¨sÀ «ZÁgÀUÉÆÃ¶× - C©ü£ÀAzÀ£À ¸ÀAªÀiÁ£À

²æà C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ F±ÀégÀAiÀÄå ¸ÀAªÀiÁ£À

D¢vÀåªÁgÀ zÀ±ÀA§gÀ 5, 2010
¨sÀªÁ¤ ¸À¨sÁAUÀt,
CA§®¥Ár zÉêÁ®AiÀÄ ªÀoÁgÀ


¥ÀǪÁðºÀß  UÀAmÉ 9.30        :      avÀæ - bÁAiÀiÁavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À
                                  GzÁÏlPÀgÀÄ  :  ²æà ¦. gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPï
                                  £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄ  :  ²æà gÀªÉÄñï gÁªï, CzsÀåPÀëgÀÄ
                                                           Dnð¸ïÖ÷ì ¥sÉÇÃgÀA, GqÀĦ

¥ÀǪÁðºÀß UÀAmÉ 10.00PÉÌ  :     GzÁÏl£É     :
CzsÀåPÀëvÉ                           :      ²æà ¦. gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPï
GzÁÏlPÀgÀÄ                 :      qÁ. «zÀĶ  n J¸ï. ¸ÀvÀåªÀw        
¢PÀÆìa ¨sÁµÀt                     :      qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï

«ZÁgÀ UÉÆö×

bÁAiÀiÁavÀæ ªÀiÁzsÀåªÀÄ - ¸Á»vÀå -¸ÀAVÃvÀgÀAUÀ

bÁAiÀiÁavÀæ gÀAUÀ             :      qÁ. J£ï. J. ªÀÄzsÀå¸ÀÜ 
¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, AiÀÄPÀëUÁ£À gÀAUÀ :      ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀ             
¥ÀwæPÁ gÀAUÀ                 :      ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Àæ¸Ázï
CzsÀåPÀëvÉ                       :     ¥ÉÇæ.  ªÀÄÄgÀ°ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå           


- ¨sÉÆÃd£À «gÁªÀÄ -C¥ÀgÁºÀß UÀAmÉ  :      2.00jAzÀ
                        r.«. UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ DzsÁjvÀ
                        EAzÀæeÁ® ¥ÀæzÀ±Àð£À


- ®WÀÄ G¥ÁºÁgÀ -

 4.30 jAzÀ
C©ü£ÀAzÀ£À  ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

CzsÀåPÀëvÉ                           :      «zÁåªÁZÀ¸Ààw §£ÀßAeÉ UÉÆëAzÁZÁAiÀÄð
±ÀĨsÁ±ÀA¸À£À                 :      qÁ. ¥ÁzÉPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖ
C©ü£ÀAzÀ£É                  :      qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò

«±ÉõÀ CwyUÀ¼ÀÄ             :      qÁ. ¤.©. «dAiÀħ¯Áè¼À, zsÀªÀÄðzÀ²ð,
                                           ²æà d£ÁzÀð£À ªÀiÁºÁPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£À,  CA§®¥Ár
 ²æà PÉ. gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀlÖ, ±Á¸ÀPÀgÀÄ, GqÀĦ
                                   ²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀégÁd, GzÀå«Ä, ªÀįÉà

6.30jAzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj   :     qÁ. «zÀĶ n. J¸ï. ¸ÀvÀåªÀw ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
No comments: