Thursday, August 11, 2022

ಡಾ. ಯು.ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ - ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಫೊಟೋ ಮತ್ತು ವರದಿ ( ೦೯.೦೮.೨೦೨೨)

 


qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ -qÁ. ¸ÀIJïÁ ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û

 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ dUÀvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀĪÉà £À£Àß ªÀĺÀzÁ¸É

                                   - qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ

 

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè  PÁªÀå¥Àæ±À¹Û £À£Àß ¥ÀæxÀªÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ RĶ PÉÆnÖzÉ. fêÀ£ÀzÀ £À£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÀªÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ dUÀvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀĪÉà £À£Àß ªÀĺÀzÁ¸É JAzÀÄ PÀ« qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

DUÀ¸ïÖ 9, 2022gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ  PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ qÁ. ¸ÀIJïÁ ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ qÁ. J¸ï.Dgï. «WÀßgÁeï ªÀiÁvÀ£Ár G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁzÀj. £À£Àß PÉëÃvÀæ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ±Á¸ÀÛç CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀªÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À CªÀUÀt£É ¸À®è JAzÀgÀÄ.

PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. £Á. ªÉÆUÀ¸Á¯É  PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ PÀÈw JzɣɮzÀ PÁªÀÅ ©qÀÄUÀqÉ UÉƽ¹zÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ‘¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV PÀÈwUÀ¼À zÁR°ÃPÀgÀtªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ læ¸ïÖUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ  ºÉaÑ£À C£ÀÄzÁ£À ®©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁªÀå ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ®è JAzÀgÀÄ. »jAiÀÄ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀÌ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ F ¦Ã½UÉAiÀÄ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß J¸ï.rJA PÁ¯ÉÃdÄ, GfgÉ E°è£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ . ©.¦ ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgïC©ü£ÀA¢¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ J¸ï.Dgï. «WÀßgÁeï CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæzÀ  C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÁéA¸À. F PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ JAzÀgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï C©ü£ÀA¢¹ PÀÈw ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð Dgï PÀxÀ£ÀPÀ«AiÀiÁV PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖ JA§ «µÀAiÀÄzÀ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt PÁgÀAvÀ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ±ÀĨsÀPÉÆÃj ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ..gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ gÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀÄAUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀ𻹠ªÀA¢¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤ PÀÄ. ¸ÀªÀÄ¤é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ²æà n. ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸ï ¥ÉÊ CªÀjUÉ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

No comments: