Friday, September 17, 2021

ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಲಗ್ನ ೧೮೯೩

 

«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ

²æà PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ DAiÉÄÌ

SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. «.JA E£ÁAzÁgï EªÀgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀĪÀ E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ  »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ, ¸Á»w, PÁzÀA§jPÁgÀ  ²æà PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ a£ÀߪÀÄä£À ®UÀß 1893 ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ 2020gÀ ¸Á°UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. ¸É¥ÉÖA§gï 24, 2021gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ²æà PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ PÀvÉ, PÁzÀA§j, «ªÀıÉð, C£ÀĪÁzÀ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ  ¥Àj±ÀæªÀĪÀżÀîªÀgÀÄ.  ¤ªÀÄä ªÉÆzÀ® ¥ÉæêÀÄzÀ PÀxÉ, £ÀPÀì¯ï ªÀgÀ¸É, ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄ, zÀ°vÀgÀ £ÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼ÀÄ, avÀæUÀÄ¥ÀÛ£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÀÄ) £ÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ QæPÉmï, zÁA¥ÀvÀåPÉÆAzÀÄ ²Ã®, ¯ÉÆÃPÀ ¥Àæ§AzsÀ (¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ)UËj,¸À¤ßzsÁ£À, PÁ®fAPÉ, «PÀ®à  (PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ), D¸ÀQÛ, ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð, SÁ¸ÀV «ªÀıÉð, ªÀÄgÀÄPÀ½¹zÀ ªÀiÁzÀðªÀvÉ, PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è zÀÄrªÉÄ, ªÀĺÁPÀxÀ£ÀzÀ ªÀiÁ¹Û, CªÀgÀªÀgÀ ¨sÀªÀPÉÌ ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀıÁð PÀÈwUÀ¼À£ÀÆß gÀa¹zÁÝgÉ. 

«zÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ JgÀqÀ£ÀÆß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArgÀĪÀ EªÀgÀ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ ¸ÉêÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, ªÀiÁ¹Û ¥Àæ±À¹Û, DAiÀÄð¨sÀl ¥Àæ±À¹Û, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«AiÀÄ UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï, «±ÀéZÉÃvÀ£À ¥Àæ±À¹Û, ¨sÁgÀwøÀÄvÀ zÀwÛ ¤¢ü ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.

 1954gÀ°è ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ PÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è d¤¹zÀ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁVzÀÄÝ, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 36 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄÄRå DAiÀÄÄPÀÛgÁV  ¤ªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ.

No comments: