Friday, February 28, 2020

V.M Inamdar Award photos and report

 
«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹Û qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀjUÉ

27.02.2020
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ  PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀ  E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß   qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß EªÀgÀ DAiÀÄÝ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÈwUÉ  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄzÀÝt ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀgÀÄ £É® ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd DzsÀĤPÀvÉUÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÅ£ÀfðêÀ£ÀzÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉð ¸ÀA¢UÀÞ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ £É® ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ «²µÀÖvÉ, C£À£ÀåvÉ G½¹ ¥À²ÑªÀÄzÀ  ªÀiÁzÀjUÉ §zÀ¯ÁV¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è ¸ÀvÀåªÉà CAwªÀÄ JAzÀgÀÄ.

ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¥ÉÇæ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï ªÀiÁvÀ£Ár  ¢°èAiÀÄ°è ©ü£ÀߪÀÄvÀzÀ zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ vÁAqÀªÁqÀÄwÛzÉ.  DyðPÀvÉ PÀĹAiÀÄÄwÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß  £ÀµÀÖªÉAzÀÄ vÉÆÃj¹ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥Àæ±À¹Û¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹  PÀÈw «±ÉèõÀuÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. £ÀAzÀ½PÉ ¨Á®ZÀAzÀæ gÁªï ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. JA.f. «dAiÀiï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. qÁ. ªÀiÁ®w zÉë G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÀÄ. ¸ÀÄzÉõÁÚ gÁªï ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¥Àæ±ÁAvï  GzÁåªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

No comments: