Wednesday, October 28, 2015

HARIDASA QUIZ COMPETITION ON 28TH NOVEMBER


ºÀjzÁ¸ÀgÀ gÀ¸À¥Àæ±Éß ¸ÀàzsÉð
¢£ÁAPÀ: 28.11.2015  ¸ÀªÀÄAiÀÄ: ªÀÄzsÁåºÀÚ 2.30PÉÌ
¸ÀܼÀ: CA§®¥Ár ²æà d£ÁzÀð£À ªÀĺÁPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀoÁgÀ

PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ (j), JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ GqÀĦ EzÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ dAiÀÄAwà ªÀÄvÀÄÛ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ºÉƸÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÀjzÁ¸ÀgÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁVAiÀÄÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

F ªÀµÀð £ÀªÉA§gÀ 28gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À dAiÀÄAw GvÀìªÀªÀ£ÀÄß CA§®¥Ár ²æà d£ÁzÀð£À ªÀĺÁPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀoÁgÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÉÝêÉ. CAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30PÉÌ GqÀĦ £ÀUÀgÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ ºÀjzÁ¸ÀgÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ªÀiËTPÀ gÀ¸À¥Àæ±Éß ¸ÀàzsÉð ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. MAzÀÄ UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ «eÉÃvÀgÁUÀĪÀ  «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV gÀÆ 2000,  1500, 1000  ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæ «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À«zÉ JAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

¢£ÁAPÀ 15.11.2015 gÀ M¼ÀUÁV ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä  ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

«¼Á¸À:  ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
        PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ
JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt
PÀÄAf¨ÉlÄÖ, GqÀĦ 576 102
zÀÆgÀªÁtÂ: 0820- 2521159, 2524459

ªÉƨÉʯï : 9448931556

No comments: