Monday, May 18, 2015

Hampi V.C. Prof. Hi.Chi. Boralingaiah visitgÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ºÀA¦AiÀÄ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ».a ¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¨sÉÃn
(¢£ÁAPÀ 16.05.2015)

PÀ£ÀßqÀ  «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦AiÀÄ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ».a ¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæPÉÌ 2015 ªÉÄà 16, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¨sÉnÖ ¤Ãr ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÁR¯Áw «¨sÁUÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀluÁ «¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀåºÀð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ, DqÀ½zÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉñÀ gÉÊ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ.

 

 


No comments: