Friday, May 23, 2014

Sediyapu Award -2014 Dr. Padekallu Vishnu Bhat



qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀmï CªÀjUÉ

2014gÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û WÉÆõÀuÉ

PÀ£ÁðlPÀzÀ «zÀévÀàgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉÆArgÀĪÀ J¼ÉAiÀÄgÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁVgÀĪÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖjUÉ 2013gÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.J., ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¦JZï.r ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥ÀæªÁZÀPÀgÁV, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV ««zsÀ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ E¢ÃUÀ  »jAiÀÄqÀPÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ«PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉà DzÀgÀÆ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉzÀĪÀÅ. CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ¹¢ÞUÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ  ¥ÀæUÀ®ã ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À, bÀAzÀ¸ÀÄì, ªÁåPÀgÀt, ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ºÀ®ªÁgÀÄ  GzÀÎçAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹ «zÀévÀÆàtð ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. «zÀéfÓëvÀ, ¨sÁ£ÀĪÀÄwAiÀÄ £ÉvÀÛ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£É CªÀgÀ EwÛÃa£À ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ. C£ÉÃPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVAiÀÄÆ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ.

CªÀjAzÀ gÀavÀªÁzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £Ár£À C£ÉÃPÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, PÀ£ÀßqÀ, ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀUÀ¼À°è WÀ£À«zÁéA¸À ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ªÁVäUÀ¼ÀÆ DzÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ CªÀgÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀµÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. »ÃUÉ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C¥ÀǪÀð ¸ÉÃªÉ UÉÊzÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖgÀÄ F ¥Àæ±À¹ÛUÉ CºÀðgÁVzÁÝgÉ.

No comments: